Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/11

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

Ten 29. hoe hy om den laedtstockcorter te vatten, denfelfden andermaelteghen het lÿf aen stootensal, als voorscytis,

3 o.. hoe hy indeTen ladesteecken sal. hebbende den laedtstock heel onder aent eynde ghevat den selfden met ghewisheyt verdichlÿck weder

Ten 3 r. hoe hy willende t Musquet weder inde hant vatten, t'sclfde eerst metde lincker hant voorbrenghen sal, ghe Hÿckdese figure bewÿst.

Ten 32. hoe hy de Musquet met de rechter hant by de grooteschroeve wederomvatten ende om hoochhouden sal,latende de fnrquct (die noch sleypt)soo lanckhet cootdeken is voor wt schieten, om met voordeel de selfde te doen indelincker hant COIIICIl,

Ten

Ten 33.hoe hy de Musquet wel lichtelÿckenende met een hant op de schouder legghen,ende ondertusschen defurquet hou den sal.

Ten 34.hoe hy hebbende de Musquet op de schoudergheleght, deselfde(weder alsvoren)houden endedraghen sal.

Ten; * hoe hy willende hem(op de schiltwachtstaende)verdich maecken,zyn Musquet weder als vorengheseyt is, met een hant vande schouder afnemen sal.

Ten 36.hoe hy willende hem stellen op de schiltwacht het Musquet inde furquetlegghen sal,gelÿc dese figure bewyst. Ten 37 hoe hystaende op de schiltwacht, de Musquet indefurquet ligghende,den rechten arm van sich, de hantaenden druc ker,ende de lade aende rechter heupe houden sal,ghelÿck dcse figure bewÿst.

Ten 38,hoe hy staende op de schiltwacht,de furquet met de Musquet daerinne legghende, voorsich houden sal,sulcw dat hy de Musquetint gewichte,ende met de linckerhantalleen regieren,ende de rechter vry hebben mach:gelÿck de figure bewyst. Ten 39 hoe hy staende op de schiltwacht,de lontewelende met voordeel(wt de lincker hant)met den duym endeden twee. den vinger nemen sal.

Ten 4o hoe hystaende op de schiltwacht,de lonte, met den duymende den tweeden vinger, maer den mont brengen ende on

der de hant afblasen sal,houdende ondertusschen het Musquet inde furquet(met de linckerhant alleen)int gewichte legghen. Ten 4 r.hoe hy staende op de schiltwacht de lonte met den duym endeden tweeden vingher op denhaen drucken sal, sonder de selfde (ghelÿck tevoren gheseytis)inte schroeven.

Ten 42.hoe hystaende op de schiltwacht,de lonte met den duym ende dentweeden vinger regeeren, ende met voordeel ver soccken sal,houdende alsgheseyt is het Musquet int gewichte. Ten 43.hoe hy staende op de schiltwacht, om me in tÿt van noot ghereet te zyn, met de lonte opgesct staen,ende de panne voor de voncken met de twee voorste vingheren bedecken sal. De woorden van commandement.

Waerdoor de Capiteynen hun Soldaten vervolghensghebieden al tighene sy met hun Musquctendefurqüet hebben te doen, welcke woorden ooc vervolghens op elcke figure zyn accorderende.

1. Marcheert met de furquet indehant.

2. Marcheert ende draecht de furquet neffens de Musqnet.

3. Vfurquet sincken laet,en väu schouder u Musquet neemt. 24. VMusquet ladet.

4. Mette rechterhant u Musquet om hooch hout, ende inde 25, Vlaetstock wttre&. linckerhant sincken laet.

5. Indelinckerhantu Musquet neemt, ende u furquet neffens 27. Vpolver neer stampt de Musquet draecht.

6. Vlonte inde rechterhant neemt,

7. Vlontafblaest,ende welhout.

8. Vlontopdruckt.

9. V lont versoeckt,

10, Vlont àfblaest,en u pan opent.