Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/10

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

stellen, met een de furquet voorwaertsuytsetten, om als dan aente legghen.

Ten 12.hoe hy wel aenlegghen , en die Musquet ende furquet met de lincker handt houden sal, den rechter arm om hooeh en t'lyfghedraeyt de lincker knie buyghen , ende de rechter styf houden , op dattet niet alleen te beter staen maer oog

de Musquet des te ghewisser ghchouden ende gheschoten moechte werden, daerbeneffens moet achtinghe ghenomen worden

WVan IACCE

wanneer hyaenlegghen wil, dat hy de Musquet welstaens halven, hertaensette, ende dat niet teghen de schouder maer teghem de borst, oock niet eerde kaecke teghen de lade legghen hy en hebbe dan de Musquet te voren teghen de borst gheset, alsoot an

ders gheen gratie en heeft, veel weynigher menghewisselÿck schieten can, maermen sich meerendeels verhaestet. Ten 1,. hoe hy ghcschoten hebbende, de Musquet een weynich voorsich stooten sal, de furquet wederom opnemen ende de selfde inde hant vast, neffens de Musquet houden, ende niet slepen sal, ten,ware hy te swack ware, houdende altÿt de Musquet om hooch om niemant (soo de Musquet gheweygert hadde) te quctsen.

Ten 14, hoe hy de lonte wel, ende op dat hyse selver niet wt en lessche, met de vinghersdaer mede hy desclfde op gheset heeft vandenhaen nemen en de niet trecken moct.

Ten rs. hoe hy de lonteweder tusschen de vingheren daer hyse te voeren wtghenomen heeft, voeghen sal, houdendeal tÿtt'Musquet in bequame hoochte'

Ten 16. hoe hy devoncken, soo daer op de panne iet mochte ligghen, afblasen sal, opdat het laedtflesken niet aen en gae, als hy t polver daer op schudden wil, waer door hy sich selven mochte quetsen, hebbende ondertusschen het laetfleschen (om tÿt te winnen) inde rechter hant ghereet ghevat. Ten 17. hoe hy dat polver wt het laedtflesken (ende niet wt de maten) op de panne doen sal, want de wÿle de mate la

dens halven verruckt worden, soo hindert sulcx int verdich schieten scer.

Ten 1s.hoe hydepanne met de voorste vingher toe doen sal,ghelÿckdese figurebewÿst. Ten r9- hoe hy het laedt polver vander panne deckscl afschudden sal, teneynde de Musquet, wanneer hydelonte versoec. ken wil, niet onversiens los en gae,

Ten zo. hoe hy ten overvloet dat laedt polver vander panne decksel, soo daer yet waer op blyven ligghen, afblasen sal, om alle seeckerheyts wille.

Ten 21. hoe hy de Musquet (omme weder te laden) met de furquet omdraeyen sal, stierende de selfde beneden met de rechter hant, naer de lincker zÿde toe.

Ten 22: hoe hy de Musquet omghedrayet hebbende, de sclfde neffens de lincker zÿde laten sincken, ende defurquetslepen sal, en om sulckx bequamelÿck te connen doen, moet de rechter hant de lincker terstont te hulpe comen.

Ten 23. hoehyde mate met denduym opendouwen sal, de furquetlaten slepen, ende de Musquet van der aerden houden, indien hy de selfde machtich sy.

Ten 24. hoe hv wt de mate de Musquet láden sal, latende de furquet noch al slepen, sonder de Musquet teghen d'aerde te slepen, ten ware hy de schwack waer.

Ten 25. hoe hy denlaedtstock met de verdraeyedehant, wt de lade trecken sal, endedefurquet als noch laten slepen, maet niet de Musquet.

Ten 26. hoe hy willende den laedtstock corter vatten den selfden omghekeert teghen t'lÿf aen stooten sal,schuyvende de hant terstont naert benedeneynde toe, om des te ghewisser den selfden inde Musqnet te connen steecken, ende indien hy met scherp wilde schieten, sal hy het loot met de selfde hant, daer hyden laetstock alsoo cortinghevaet heeft, wt den mont, oft van daer hy de koghels draecht, verdichlÿcken nemen, ende int Musquet rollen laten,

Ten 27. hoe hy met de laetstock het polver ende het loot samen intMusquet stampen sal, latende de furquet noch al sle pen maer niet de Musquet, indien hy de selfde machtichsy.

Ten 28. hoe hy wcder de laedstock, met een verdraeyde hant wt het Musquet treckan sal, de furquet slepen, ende de Musquet vanderaerden houden indien hydes machtich sy.