Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/9

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

Corte onderrechtinghe op de figuerlÿcke afbeeldinghe, soo veel aengaet het recht ghebruyck vant Musquet, voor de jonge ofte onervaren Soldaten, welcke ondetrechting by sÿfer ghetal op elcke figure vervolghens is corresponderende. Ende alsoo noch eenige stilstaende figueren tot schiltwachten hier achter aen gevoecht zÿn, om te wÿsen hoe den Soldaet in tÿt van noot met zÿn Musquet inde furquet liggende al ghereet ende verdich staen sal, so accorderen oock de schriften van dese, op elcke figure vervolghens hun ghetal.

Musquettier.

Ten eersten wort een yeder Musquettier gewesen hoe hy int voortgaen zyn Musquet Zendefurquet,bequamelÿcken draghen sal,als te weten dat hy, hebbende de furquet inde rechterhandt, deselfde

intvoortgaen,telckemaelopdeaerde voortsetten sal, hebbende oock dacraen te voeren een koordeken vastghe: ººs, maeckt, om de selfde alst van noode sy te moghen sleypen,latende het Musquet met de sleutel dieht by de schouder 56)comen,de hant ontrent het duymgat,ende de lonte die aen beyde eynden branden moet tusschen de twee cleynste

vinghers vandeselfde hant voeghen,endedeselfde binnen de lade nederwaerts hangen laten, om diet allen tÿden.

langher te connen maecken,ende het een deel om t'ander te mogen ghcbruyckenende verwisselen, sal mede altÿt behalven fles schcoft laetmaten een cleyn flesken met laedtpolverdragen,om daer wt alleen het polver in de pan te doen.

Ten 2.hoe hy op een ander maniere sÿn furquet dragen sal, als hy hem tot schieten sal willen verdieh maecken,te weten hysal hetfurquet neffens de Musquctindelinckerhant dragen,latende de furquet soo lange het yser is boven de hant schieten, ghclÿck dese figuere bewÿst.

Ten 3.hoehyde furquet wanneer hy de Musquet vandenhals nemen wil, deur de linckerhant sonder hulpeder rechter een weynich sal laten sincken,ende met een de Musquet lichtelÿck vande schouder met de rechterhant alleen nemen,

ende achter de

groote schroeve aengrypen,omdieswil het Musquet aldaerghewichtshalven licht is, latende t'selfde een weynich in de linckcr

hant sincken,sondert'lichaemdaer na te crommen oft te buygen. Ten 4,hoe hy de Musquet met de rechterhant alleen om hooch houden salomeselfieneffens de furquetindelincker handt te ontfangen,alste weten hy en sal het Musquet in d'ander hant te laten vallen, maer sal met de linckerhant de Musquetteghemoet

comen,ende tºsclfde daertusschen de furquet endeden duymbequamelÿcken in voeghen. Ten 5 hoe hy de Musquet neffens de furquetindelinckerhant alleen, mits dat de Musquet te hooch noch te leech en sy in tghe wichte houden,ende de rechterhantvry hebben sal settendeden ellenboghe om meerder vasticheyts wille teghens de heupe, son der de furquet te slepen,ten waerden Soldaet teswackofte moede waer.

Ten 6,hoe hy de lontewel, ende met voordeel by de linckerhant, met den duym ende den tweeden vinghcr nemen sal, hou dende altÿt het Musquet in een bequame hoochte.

Ten 7.hoe hy de lonte,dewelcke hy tusschen denduym endeden tweeden vingherghevat heeft, naerden montbrenghen ende afblasen salsonder daer naer seer te bocken,

Ten s.hoe hy de lonte metten duymendeden tweeden vingher welop drucken,ende niet inschrouven sal, ten welcken eynde hy de wyte.vandenhaen nae de dictederlontegherecht moet houden.

Ten 9 hoe hy de lonte met voordeelverfoeckenende metten duym endeden tweeden vingher regieren sal, op dat hydeselve terstont langher,corter,alsooc hoogher ende legher maecken can. Ten 1o.hoe hyde lonteafblasen sal,ende met eenen, met de tweevorste vinghers der panne decsel(op datter gheen voncken

vande lontop en vallen)deckenende deselve bequamelÿcopdoen. Ten 11.hoe hy de Musquetinde furquet legghende deselfde voor om hooch ho uden, het lincker been voor