Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/17

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This page has been proofread, but needs to be validated.

Op de schouder u Spies leght.

Achterwaerts u Spies velt.

Rechts herstelt u.

Schuyns u Spies draecht.

Ende al ist soo dat dese bevel woorden aldus achter den anderen vervolghen, om datmers de Spies t’elckemael weder herstellen moet, waer door men acht dat de Soldaten de vaste handelinghe der selver te eerder connen leeren, soo en is nochtans de meeninghe niet datmen hier aen soo vast verbonden sy, oft men mach ooc wel beginnen vut den midden, oft anders (soo wel als van voren) dese bevelen te doen, ende dat naer gheleghentheyt vander saecke, het welck staet ter discretie vanden ervaren Capiteyn oft bevelhebber.

Met previlegie vande key: ma: den koninc van urancrÿck, en de e. m. heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.

Ende is den inhout aldus luydende.

Dat niemant hem en vervoordere t’sy van wat qualiteyt ofte conditie hy sy, dit teghen woordich boeck vande Wapenhandelinghe naer te maecken, oft elders naer ghemaeckt binnen haere Rÿcken ende landen te vercoopen, binnen den tÿt van acht naervolghende Iaren, t’sy int cleyn ofte int groot, int deel ofte int gheheel, de schriften noch oock de figueren, oock de ordre in dit werck ghehouden gheensins naer te volghen, sonder expres consent van Jacob de Geyn op verbeurte van allen het naer ghemaeckte werck, ende ses hondert Carolus gulden daer en boven, als breeder blÿckt by de principale brieven hem hier van ghegheven, &c. Anno 1607.

Tot memorie vanden boeck-binder.

De schriften zÿn (ghelÿck oock de figueren) in dry besondere deelen afghedeelt, als Roers, Musquetten ende Spiessen, ende sullen inghebonden worden op dese manier, te weten, de schriften vande Roers voor de figuren der selve, ende de ander schriften van ghelÿcken elckx voor hun eyghen figueren, &c.