Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/16

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This page has been proofread, but needs to be validated.

18. U Spies in dry tÿden opwaerts draecht.

[Dese dry tÿden hebben marr een figuer geteyckent met numero achthiē om dat d’ander twee te voren ghewesen zÿn.]

U Spies in eenen tÿt velt.

19. U Spies in eenen tÿt velt. Eenen tÿt.

20. Aent punt u Spies hout.

21. U Spies sleept.

Ende palmende u Spies velt.

22-24. Ende palmende u Spies velt.

[Dit onghehouden in dry tÿden te doen ghelÿck byde onderrechtinge numero 24. gheseyt wort.]

25. Teghen u rechter voet u Spies velt, ende u gheweer treckt.

26. U Spies op de schouder legghende, in dry tÿden achterwaerts velt.

27. eersten tÿt.

28. tweeden tÿt.

29. derden tÿt.

Rechts herstelt u, en u Spies schuyns draecht.

30. eersten tÿt.

31. tweeden tÿt.

32. derden tÿt.

De woorden van bevele, waer naer de Cappiteynen hun Soldaten sullen doen oeffenen, wanneer sy soo verde zÿn, dat sy de Spies connen handelen, men sal verstaen, darmen om ordre te houden dese woorden soo veel noodich is, oock op dc figueren heest doen vervolghen, uytghesondert eenige die im herstellen vande Spies t’selfde werek doen, dat te voren by de figuren met hun tÿden ghenoech is ghewesen, oock datmen int eerste bevel, daermen leght opwaerts u Spies draecht, spreeckt teghens de eerste figure, die met zÿn Spies nederghestelt in ordeninge stil staet. Ende om alle confusie te mÿden staet te mercken dat ieder maniere vande Spies te draghen (oft oock te vellen) besonder ende alleen ghedaen, ende gheen ander aenghevanghen moet werden al voor t’eerste volbracht, ende de Spies weder nederghestelt sy, ten welcken eynde men dit generael commandement ghebmycken sal.

U Spies herstelt.

Woorden van bevele. Sonder hun tÿden van hervattinghe.

Opwaerts u Spies draecht.

Neder u Spies stelt.

Op de schouder u Spies leght.

Plat u Spies draecht.

Schuyns u Spies draecht.

Door de Poort u Spies velt.

Neder u Spies stelt.

Opwaerts u Spies draecht.

U Spies velt.

Neder u Spies stelt.

Aent punt u Spies hout.

Neder u Spies stelt.

U Spies sleept.

U Spies velt.

Neder u Spies stelt.

Teghen u rechter voet u Spies velt, ende u gheweer treckt.

Neder u Spies stelt.