Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/18

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


15. Hoe hy sijn Schilt tot sijn Rappier sal ghereet houden: dies moet hy sijn punt van sijn Spies nemen/ ende beyde d'selve 'tpunt ende schilt wat van 'tlijf afhouden.

16. Hoe hy sijn Spies neffens sijn rechter voet neder-leggen moet: te weten/ hy sal sijn selven aende rechte zijde met hande ende spies neder-buygen/omme deselve alsoo los neder te laten vallen/ende dies te minder te beschadigen.

17. Hoe hy met sijn Schilt ghereet/de Spies neffens den rechten voet/stil staende/verwacht vorder commandement.

18. Hoe hy bequamelijck sijn rappier trecken sal/ te weten/ in het schilt wat van 'tlijf afhoudende/ omme alsoo sonder eenigh belet sijn rappier heel uyt te trecken.

19. Hoe hy int verthoonen van sijn uyt-getrocken Rappier de handt niet hooger als sijn gesicht houden sal.

20. Hoe hy daer naer wederomme 't Schilt tegen sijn lijf ende slincker schouder hebbende/ sijn Rappier daer-tusschen naer de voornoemde schouder leggen moet/ verwachtende alsoo in postuer 'tghene hem vanden Officier sal gecommandeert worden.

21. Hoe hy hem voor sijnen vyande decken sal/ te weten/ hoe hy het Schilt op sijn slincker knie/ ende vast teghens de selve schouder/ende het kruys van sijn Rappier tegen den rant van 't Schilt setten sal/ op dat het alsoo voor een slach oft steeck soude tegen-houden/den slincker rant van sijn Morellioen sal hy houden tegens den rant van sijn Schilt/om also sijn gesicht te bewaren/ende toe te sien van waer sijn parthie op hem komen wil.

22. Werdt verthoont hoe een Soldaet sich selven met het Schilt bedecken kan voor eenen slach ofte steeck/ houdende sijn Rappier als het voorgaende.

23. Hoe hy hem wderomme in posture oprechten moet in stille staen/ 'twelck-men op 'tbequamelijckste doet den slincker voet ende schouder voor-settende/om de selve zijde van 't Schilt daer-tegen te laten rusten/ende een goede ongeforreerde standt te thoonen: Mitsgaders dat den rechten arm met het Rappier naer de slincker schouder tusschen het schilt wederomme ghelecht worde/gelijck het ons oock aende twintighste Figure geleert wordt.

24. Hoe hy sijn Rappier wederomme op-steecken sal: dies sal hy gehouden zijn de scheyde met de slincker hand near vooren vast te houden/omme alsoo 'tselve sonder haperinge inde scheyde te krijgen.

25. Hoe hy sijnen arm wederomme uyt de riemen van het Schilt trecken sal/ waeromme hy ghehouden is het selve met de rechterhandt tegen te houden.

26. Hoe hy Schilt wederomme achter op den rugge worpen sal/ dies moet hy met den slincker arm oft handt het Schilt door het omdrayen vande slincker schouder lichtelijck achter op den rugge om schieten.

27. Hoe hy met sijn Schilt op den rugge stil staende verwacht naerder commandement.

28. Hoe hy wederomme voor de eerste mael de Spies vander aerden op-nemen sal/ d'selve moetende soo veer met die handt om hooge brengen alst mogelijck is: Dies ist noodigh dat hy met den rechten voet op de plaetse blijve staen/ ende met den slincker voet verre achter uyt-scheyde/om alsoo/sonder hem te forceren ter zijden over naer de pijcke te bucken.

29. Hoe hy voorde tweede mael wederomme de Spies met de slincker handt aen-tasten sal/ omme deselve alsoo op te rechten.

30. Hoe hy de derde ende leste mael de Spies wederomme als vooren neffens den rechten voet nederstellen/ende deselve inde rechter handt met eenen gebogen arm houden sal/gelijck ons in d'eerste Figure geleert wordt.

31. Worden verthoont vijf gelijcke gemonteerde Figuren/ omme aen te wijsen hoe dicht dat sy moeten in haer ordre gesloten staen/te weten/alsoo naer alst mogelijck is/ ende den Capiteyn oft Bevel-hebber naer gelegentheyt der saecken goedt vinden sal.

32. Noch een gelidt alleen met 't Schilt ende Rappier/om te thoonen hoemen die noch dichter sluyten mach/om dieswille dat de Spies hier 'tselve niet een beleth: maer nochtans moeten de Schilden der gelederen tusschen beyden haer behoorlijcke plaets behouden/om bequamelijck elck sijn handt-geweer op den vyandt te gebruycken.

Ende alsoo bevonden wordt dat den Soldaet sijn spies met het schilt oft sonder schilt niet wel noch veerdichlijck kan herstellen dan door wetenschap vande selve wel t'samen met het schilt te konnen handelen ende hervatten: Soo zijn tot

onder-