Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


Korte onderwijsinge op de Figuerlijcke afbeeldinge / belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is / in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke Figure vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.

In't exerceren van 't Schilt met de Spies / wordt een Soldaet eerstelijcken ghewesen / hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies / het Schilt achter sich wel houden ende dragen sal / als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen / ende de spies neffens den rechten voet setten / den arm niet uytgestreck / maer geboghen / omme bequamelijck int sluyten vande ghelederen / de Spies neffens zijn zijde te voegen.

2. Hoe hy voor de eerste hervattinge / de Spies inde rechte hande hebbende / dezelfde tegens den Duym een weynigh sal laten over-vallen / ende veerdichlijck dezelfde met de slincke handt dicht onder de recht handt aen-vatten moet / gelijck dese figure uyt-wijst.

3. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies met de slincke handt naer vooren brenge(n) / ende met de rechter handt dselve achterwaerts aenvatten sal / om de Spies alsoo bequamelijck op de schouder te leggen.

4. Hoe hy de Spies schuyns dragen sal / omme bequamelijck dicht op malkanderen te marcheren / ten eynde d'een den anderen met het punct niet en beschadige.

5. Hoe hy int marcheren op het bequaemste het Schilt veerdichlijcken vanden rugge voor 't lijf brengen / ende tot de Spies ghereet maecken sal: te weten / int versetten vanden slincker voet / ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.

6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden / de Spies wederomme op de schouder leggen ende schuins dragen sal / naer uyt / wijsen vande Figure.

7. Hoe hy in drie tijden de Spies voor de Poort oft andersints vellen sal / ende voorde eerste hervattinghe de Spies met de rechter handt vande Schouder achterwaerts uyt lichten ende met de slincker handt oock veerdigh aantasten sal / omme deselve alsoo bequamelijcken met die rechter hande over te werpen.

8. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies alreede met 'tpunt vooren gebrocht / met die rechter handt onder aen 'teynde vatten sal / ende deselve van boven nederwaerts bequamelijcken sal laten sincken / omme alsoo door de Poorte / ofte andersints te passeren.

9. Hoe hy de derdemael de Spies bequamelijcken vellen / deselve inden rechten arm uyt-gestreckt zijnde wel vatten / ende den slincken Elleboge tegens de heupe vast setten sal / gelijck 'tselve aende Figure aen-gewesen wordt.

10. Hoe hy oock in drie tijden sijn Spies wederom sal neder-setten: Door eerst sal hy / de rechter handt aen 'teynde los zijnde / deselve laten neder-sincken.

11. Hoe hy voor de tweede-mael de Spies inde slincker handt sal laten neder-sincken / om alsoo deselve met de rechter handt op d'eerde te setten.

12. Hoe hy voorde derde-mael de Spies inde rechte handt tegens den Duym / als vooren geseydt is / neffens den rechten voet houden sal / omme bequamelijcker deselve alsoo te regieren.

13. Hoe hy in twee tijden sijn Spies slepen? sal / dies moet hy voor eerst deselve achter-waertsuyt / ende voorwaerts over inde slincker handt sincken laten / omme alsoo met de tweede hervattinghe deselve bequamelijck aen 'tpunt te gheraecken / ende alsoo te slepen?.

14. Hoe hy de Spies al slepende dicht aen 'tpunt vatten ende draghen sal / ende met de rechte handt onder aen den rechter kandt van 't Schilt houden moet / op dat het selve aende slincker zijde oock ghenoech teghen de slincker schouder rusten mach.

A 15. Hoe