Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
<section begin="top"/>'''Korte onderwijsinge op de figuerlijcke afbeeldinge/'''<br>
+
<section begin="top"/>'''Korte onderwijsinge op de Figuerlijcke afbeeldinge/'''<br>
 
belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is/ in 't handelen van<br>
 
belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is/ in 't handelen van<br>
 
't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke Figure<br>
 
't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke Figure<br>
Line 25: Line 25:
 
Spies ghereet maecken sal: te weten/int versetten vanden slincker voet /  ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.<br>
 
Spies ghereet maecken sal: te weten/int versetten vanden slincker voet /  ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.<br>
  
<br> 6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't SChilt voor 't lijf houden/ de Spies wederomme op de schouder<br>
+
<br> 6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden/ de Spies wederomme op de schouder<br>
 
leggen ende schuins dragen sal/naer uyt/wijsen vande Figure.<br>
 
leggen ende schuins dragen sal/naer uyt/wijsen vande Figure.<br>
  

Revision as of 20:22, 1 June 2020

This page needs to be proofread.


Korte onderwijsinge op de Figuerlijcke afbeeldinge/
belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is/ in 't handelen van
't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke Figure
vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.


In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.


2. Hoe hy voor de eerste hervattinge/de Spies inde rechte hande hebbende/dezelfde tegens
den Duym een weynigh sal laten over-vallen/ende veerdichlijck dezelfde met de slincke handt
dicht onder de recht handt aen-vatten moet/gelijck dese figure uyt-wijst.


3. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies met de slincke handt naer vooren brenge(n)/ ende met de rechter handt
dselve achterwaerts aenvatten sal/om de Spies alsoo bequamelijck op de schouder te leggen.


4. Hoe hy de Spies schuyns dragen sal/ omme bequamelijck dicht op malkanderen te marcheren/ten eynde d'een den
anderen met het punct niet en beschadige.


5. Hoe hy int marcheren op het bequaemste het Schilt veerdichlijcken vanden rugge voor 't lijf brengen/ ende tot de
Spies ghereet maecken sal: te weten/int versetten vanden slincker voet / ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.


6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden/ de Spies wederomme op de schouder
leggen ende schuins dragen sal/naer uyt/wijsen vande Figure.


7. Hoe hy in drie tijden de Spies voor de Poort oft andersints vellen sal/ ende voorde eerste hervattinghe de Spies
met de rechter handt vande Schouder achterwaerts uyt lichten ende met de slincker handt oock veerdigh aantasten sal/
omme deselve alsoo bequamelijcken met die rechter hande over te werpen.


8. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies alreede met 'tpunt vooren gebrocht/met die rechter handt onder aen
'teynde vatten sal/ende deselve van boven nederwaerts bequamelijcken sal laten sincken/omme alsoo door de Poorte/ofte
andersints te passeren.


9. Hoe hy de derdemael de Spies bequamelijcken vellen/deselve inden rechten arm uyt-gestreckt zijnde wel vatten/
ende den slincken Elleboge tegens de heupe vast setten sal/gelijck 'tselve aende Figure aen-gewesen wordt.


10. Hoe hy oock in drie tijden sijn Spies wederom sal neder-setten: Door eerst sal hy/de rechter handt aen 'teynde los
zijnde/deselve laten neder-sincken.


11. Hoe hy voor de tweede-mael de Spies inde slincker handt sal laten neder-sincken/om alsoo deselve met de rechter
handt op d'eerde te setten.12. Hoe hy voorde derde-mael de Spies inde rechte handt tegens den Duym/als vooren geseydt is/neffens den rech-
ten voet houden sal/omme bequamelijcker deselve alsoo te regieren.13. Hoe hy in twee tijden sijn Spies slepen? sal/ dies moet hy voor eerst deselve achter-waertsuyt/ ende voorwaerts
over inde slincker handt sincken laten/ omme alsoo met de tweede hervattinghe deselve bequamelijck aen 'tpunt te gheraecken/ende alsoo te slepen?.14. Hoe hy de Spies al slepende dicht aen 'tpunt vatten ende draghen sal/ ende met de rechte handt onder aen den
rechter kandt van 't Schilt houden moet/ op dat het selve aende slincker zijde oock ghenoech teghen de slincker schouder
rusten mach.A 15. Hoe