Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/5

From Wiktenauer
Revision as of 20:29, 5 November 2018 by Michael Chidester (talk | contribs) (→‎Problematic)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

C O R TE OND ER VVY S INGHE OP DE FIG VERL IICKE AFBEELDING HE, BELANG HEN". DE T RECHTE GHE BRVYCK DES ROERS, VOOR DE IONGHE

ofte onervarene Schutten, welcke onderrichtingh by ſyfer ghetal op elcke figure vervolgens

is correſponderende Endealſoonoch eenighe ſtilſtaende figuren tot Schiltwachten hier zijn byghevoecht, om te wijſen hoeden Soldaet in tijt van noot (met zijnRoer alghereet zijnde) ſtaen ſal, ſoo accorderen oock de ſchriften hier van, op elcke figure achtervolgens hun getal. -

-

S C H V T TE N.

SA--3, Erſtelijck vvort een yeder Schudt in deſe figure ghevveſen, hce hy vvel ſtaen ofte Marcheren ſal, met een zijn ENEy ghevveer als Roer,Lont ende Rappier houden ende draghen ſal, namentlijcken ſal hy t'Roer met de ſleutel by de -

5

ſchouderen comen laten ende t'ſelfde met der lincker handt, niet onder aent eynde van de lade, maer ontrent

  1. %# het duym gadt houden, draghende tſclfde altijt achter om hooch, om ſoot Roer onverſiens los gonghe, zijn

gheſelgheen ſchade te doen, ende de lont die aen beyden enden branden moet tuſſchen de tvve kleynſte vinge 'S-WFGESL ren van de ſelfde handt voeghen, ende de ſelfde binnen de lade nedervvaerts hanghen laten, om die te allen tij•

den langher te connen maecken ende het eene deel om t’ander te moghen ghcbruycken ende vervviſſelen, ſal mede altijt be halven fleſſche, oft laet maten, een cleyn fleſken met laedt Polver draghen. omme daer vvt alleen, ende niet vvt de fleſſche, ofte maten het pulver in de pan te doen, Ten 2. hoe hyint voortgaen als hy ſich te ſchieten veerdich maecken ſal, zijn Roer vanden hals afnemen moet, tevvet "

- -

t

-

-

--

e

,

, 1

-

hy en ſal het Roer niet met de lincker handt van de ſchouderen trecken, maer alleen met de rechter handt (ghelijck deſe figure

bevvijſt) achter de groote ſchrouve, midts het Roer aldaer ghevvichts halven licht is, aengrypen ende alſoo met een handt daer deur men ſie dat hy des Roers machtich ſy, afnemen latende t'Roer een vveynich in de lincker handt ſinckenſonder t lichaem daer nae te crommen ofte te buyghen.

  • * **

-

  • - 1 -- -

-

-

l

Ten 3. hoe hy t'Roer, regieren ende houden ſal eer hy t'ſelfde indelincker handt nemet, te vveten hy ſal t Roer met de rechte handt om hooch int ghevvichte houden, ſonder aen het lijf te gheraecken, ende de linckcr handt ghcreet hebben om het Roer te ghemoet te comen, ende tº ſelfde daerin te ontfanghen. Ten 4. hoe hy t'Roer, als hijt in de lincker handt heeft int ſtaen ende voortgaen, niet alleen licht ende vvel draghen: maeroock het ſelfde alſoo int ghevvicht met de ſelfde hant houden ſal, dat het noch te hooch noch te leech en ſy, ende alſoo -

.

.

.

zijn gheſel indient Roer onverſiens los ginghe gheen ſchade toe en voeghe, ſettende om lichtheyt ende vaſticheyt vville den ellenboghe teghen de heupe ghelijck deſe figure acnvvijſt,

-

-

-

-

Ten 5. hoe hy de lont vvelende met voordeel vvt de linckcr handt met den duym endeden tvveden vingher nemen ſal, houdende altijt rRoer in een bequame hoochte, ſoo vvel om de lichtheyt als oock om zijn gheſel onverſiens gheen ſcha. de te doen ende al iſt ſoo datmen (om redenen) generalijcken ſeyt, de lonte te vaetten tuſſchenden duym endeden tvvecden vingher, men nochtans niet en vvil ſegghen, dat een yeghelijck daer ſoo vaſt inghehouden ſy, oft hy en mach de ſelfd vvel tuſſchen den duym ende de twwee voorſte vinghers vatten indien hem ſulckx ghemacklijcker viel.

-

in

's

Ten 6. hoe hy de lonteafblaſe ende tuſſchen den duym ende den tvveden vingher vvel houden ſal, eer hyde ſelfdeop den haen drucker, te vveten hy ſal bequamelijck de lont ontrent den mont brenghen cnde de ſelfde onder de hantaffblaſen, ſonder daer nae ſeer te bocken, ghelijck deſe figure aenvvijſt. Ten 7. hoe hy de lonte op den haen met den duymende den tvveden vinger drucken, ende niet in ſchroeven ſal, om gheen tijdt te verlieſen, vvel verſtaende dat hy altijt te voren de vvijde van den haen nae de dickte der lonte rechten moet,

  • *

teneynde hy des te raſſcher verdich ſy, ende ſchieten mach.

. -

Ten 8. hoe hy de lonte met voordeel verſoecken, ende met den duym ende den tvveeden vingher, de ſelfde regieren ſal op dat hy de ſelve terſtont langher corter als oock hoogher maecken can, ende de ſelfde alſoo ſtellen, dat hem zijn Roer int fchieten niet en vveyghere.

Ten 9. hoe hy t'ſeffens, de lonte raſch ende vvel afblaſen, ende met een gheblaſen hebbende, vvel met