Wiktenauer logo.png

Page:Ms. KK5013 04v.jpg

From Wiktenauer
Revision as of 02:49, 20 August 2014 by Michael Chidester (talk | contribs) (→‎Validated)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Merkch das Newnt ob er sein tatsch[e]n hett genamen in sein tenkche hant vnd den sp:es hett gevast zw dem schüss vnd gieng vmb dich vnd schawet wo er dich recht an walt treff[e]n mit dem schüss So nymb setz[e] deinen spýes vnd tatsch[e]n zw sammen vnd setz[e] für dich auff dy erd nym dein swert in dein recht hant vnd wart auff den schüss den er dir gemaynt hat