Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/15

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This page has been proofread, but needs to be validated.

ker zÿde ghekeert hebbende, de selfde met de rechter hant aent eynde (voor de tweede hervattinghe) vatten sal.

Ten 29. hoe hy de Spies ghelÿck gheseyt is, ten derdemael achterwaerts vellen, ende gans ghekeert staen sal, ende sullen de dry naervolghende figuren wÿlen, hoe hy in dry tÿden sich selven wederom keeren, ende ghelÿck de 26. figure staen ofte Maicheren sal.

Ten 30, hoe hy voor d’eerste hervattinghe de Spies met de lincker hant verder bereyeken ende aenvatten, oock sich selven tot weder om keeren ghereet maecken sal.

Ten 31. hoe hy hebbende sich selven alreede naer de rechte zÿde omghekeert, de Spies met de lincker hant over het hooft heffen, ende de selfde wat achterwaerts, inde rechter hant ontfanghen ende aenvatien sal.

Ten 32. hoe hy ten derde mael de Spies weder inde rechter hant op de schouder schuyns ofte plat draghen sal, oft oock opwaerts indient van noode sy.

Ende alsoo bevonden wort dat den Soldaet zÿn Spies niet wel noch verdichlÿck en can herstellen, dan door wetenschap vande selfde wel te connen handelen ende hervatten, soo zÿn tot onderwÿs vanden selfden hier by gheordineert, seeckere woorden van bevele met hun tÿden van hervattinghe die al te samen met ghetal op de figuren als oock op d’onderrechtinghe vervolghens zÿn corresponderende, op dat de Capiteynen hnn nieuwe ende onervaren Soldaten, op dese maniere het handelen vande Spies, soo veel hun van noode is, moghen doen leeren, maer de handelinghe hebbende, sullen de Soldaten gheoeffent worden achtervolghens de woorden van bevele, die hier naer alleen, ende sonder tÿden, op hun selven ghestelt zÿn.

De woorden van bevele. Met hun tÿden van hervattinghe.

1. U Spies neder staende, in dry tÿden opwaerts draecht.

2. eersten tÿt.

3. tweeden tÿt.

4. derden tÿt.

U Spies herstelt.

5. U Spies herstelt. eersten tÿt.

6. tweeden tÿt.

7. derden tÿt.

U Spies op de schouder leght ende plat draecht.

8. U Spies op de schouder leght ende plat draecht. eerften tÿt.

9. tweeden tÿt.

10. derden tÿt.

11. Schuyns u Spies draecht.

U Spies door de Poolt velt.

12. U Spies door de Poolt velt. eersten tÿt.

13. tweeden tÿt.

14. derden tÿt.

U Spies herstelt.

15. U Spies herstelt. eersten tÿt.

16. tweeden tÿt.

17. derden tÿt.

U Spies in dry tÿden opwaerts draecht.