Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/14

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This page has been proofread, but needs to be validated.

vande schouder om hooch, om alsoo bequamelÿck de Spies met de punt voorwaerts over te worpen.

Ten 13. hoe hy voorde tweede hervattinghe de Spies (hebbende de selfde alreede met de punt naer voren ghebrocht) met de rechter hant onder aent eynde vatten sal, ende de selfde van boven nederwaerts bequamelÿcken laten sincken, om alsoo door de poort te connen passeren.

Ten 14. hoe hy ten derde mael de Spies bequamelÿcken vellen, den rechter arm uyt ghestreckt, de Spies inde selfde ham wel vatten, ende den lincker ellenbooch teghen de heupe vast setten sal, ende sal voorder ghewesen worden hoe hy in dry tÿden de Spies weder neder setten sal.

Ten 15. hoe hy voor de eerste hervattinghe de Spies met de rechter hant, achter om leech drucken sal, om alsoo bequamelÿck de selfde voor om hooch te doen rÿsen.

Ten 16. hoe hy voor de tweede hervattinghe de Spies met de rechter hant (boven de lincker) soo verde hy de selfde ghemackelÿck bereycken can, aenvatten sal.

Ten 17. hoe hy ten derde mael de Spies weder op der aerden nedersetten, ende teghens den duym regieren, ende wel houden sal, ghelÿck byde eerste figure gheseyt is, ende sal inde twee naervolghende figuren ghewesen worden hoe hy de Spies opwaerts draghende, de selfde alleen in een tÿt vellen sal, dan alsoo inde voorgaende figuren ghenoech ghewesen is, hoe hy de Spies nederstaende in dry tÿden opwaerts draghen sal, soo heestmen sulckx hier onnoodich gheacht met figuren meer te wÿsen, macr stellen dit alleen tot memorie.

Ten 18. hoe hy hebbende de Spies in dry tÿden (ghelÿck hier voren ghenoech ghewesen is) vander aerden opgheheven ende onder aent eynde ghevat, de selfde inde rechter hant teghens den selfden arm regieren, ende opwaerts draghen sal.

Ten 19. hoe hy hebbende de Spies opwaerts ghedraghen, de selfde met de lincker hant hoogher aenvatten, ende in een tÿt vellen sal, ende willende de Spies weder nederstellen salt selfde gheschieden alst byde vorighe figuren ghewesen is, maer indien hy de Spies ghevelt hebbende weder wilde opwaerts draghen, salt selfde alleen in een tÿt gheschieden.

Ten 20. hoe hy staende aen een poort (int wt oft in trccken van eenich volck) de Spies aent punt houden sal, ghelÿck dese figure bewÿst.

Ten 21. hoe hy de Spies sleypende draghen, de selfde dicht by de punt vatten, ende de hant recht boven de heupe vast teghens het lÿf aensetten sal, ende willende de selfde vellen oft op een ander wÿse draghen, soo moet het selfde door palmen gheschieden ghelÿck de twee naervolghende figuren wÿsen sullen.

Ten 22. hoe hy voor de eerste hervattinghe, hebbende eerst de Spies soo verde hy heest gheconnen, met de rechter hant, voor uyt gheschoten, de selfde met de lincker hant, een weynich boeckende, onderwaerts verdichlÿck aen palmen sal.

Ten 23. hoe hy voorts palmende, de Spies met de lincker hant noch meer naer voor brenghen sal, hebbende de rechter die te voren de voorste was, alreede hervat, ende als nu achter ghebracht.

Ten 24. hoe hy hebbende de Spies al palmende voor ghebrocht ende wel ghevat, de selfde vellen sal, maer indien hy de Spies weder op de voorgaende wÿse (te weten sleypende) draghen wou, soo moet hy de selfde palmende weder naer achter brengen, is mede te bemercken (dat al ist soo) datmen hier maer twee palmende figuren en heest ghestelt, waer uyt eenighe souden moghen verstaen als oft men segghen wilde datmen de Spies palmende iust in dry tÿden soude connen vellen, t’selfde nochtans de meyninghe niet en is, macr datmen op de voorgaende maniere uytwÿsende de twee palmende figuren, de Spies soo menichmael haer palmen moet, tot datmen de selfde met de rechter hant onder aent eynde ghevat heeft.

Ten 25. hoe hy Ruyter verwachtende de Spies teghen de rechter voet setten, ende met een zÿn geweer, buy ten den lincker arm uyt trecken sal, ghelÿck de figure bewÿst.

Ten 26. hoe hy Marcherende met de Spies op schouder, sich selven alst van noode sy, bequamelÿck naer de lincker hant omwenden, ende de Spies in dry tÿden achterwaert vellen sal.

Ten 27. hoe hy voor de eerste hervattinghe, hebbende de Spies eerst met de rechterbant vande schouder om hooch geheven, de selfde gelÿckelÿck met de lincker hant voorwaerts aenvatten sal, om soo doende de Spies bequamelÿck over thoost te heffen.

Ten 28. hoc hy hebbende de Spies over thooft inde lincker hant, mits hem selven alreede naer de linc-