Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/6

From Wiktenauer
Revision as of 20:29, 5 November 2018 by Michael Chidester (talk | contribs) (→‎Problematic)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.
openen armen,

ende mette tvve voorſte vinghers der panne deeckſel voor de vonckendecken, ende de ſelve opdoen ſal, ſonder ſich daer nac te

crommen oft te buyghen, brenghende t'Roer met bequaemheyt nac den mont toe, ghelijck deſe figureaenvvijſt. A


Ten 1o. hoe hy van boven nedervvaerts, ende niet van onderen opvvaertsaenleggen ſal, op dat hy zijn gheſel die voor hem ſy (ſoo t'Roer onverſiens los ginghe) gheen ſchade en doe, oock om dat den coghel (die altijt in der hacſt niet en canghevoc dert vverden) niet vvt en rolle,

Ten 11. hoe hy dat Roer teghen die borſt ſetten, ende aen legghen, t'hooft ſincken,den rechten ellenboge om hooch hou den, ende met het lichaem recht ende kloeckſtaen, ende op dat het Rocr op de borſt, ende niet op de ſchouderen aengelegt vver

de, t'lichaem daer nae voeghen ſal, daer beneffens hoe hy het lincker been, dat voorſtaen moet, buygen, ende trechter dat achter ſtaen moet, ſtijf houden ſal, teneynde hy't Roer des te gevviſſer regieren, ende los ſchieten (als mede aenlegghen) kan.

Ten : 2. hoe hy gheſchoten hebbende eRoervvel van de kacckcaf doen , ende om hooch houden ſal. omme ſoot'Roer ghevveyghert hadde zijn gheſel andervverff gheen ſchade te doen. Ten r3, hoe hy de lontevvel, ende op dat hyſe ſelver niet vvt en leſſche, met de ſelve vinghers daer mede hyde ſelfde op

gheſet heeft, vandenhaen afnemen ende niet trecken moet.

-

Ten 14. hoe hy de lonte vveder tuſſchen de vinghers voeghen ſal, daer hyſe int opmaecken vvt hadde ghenomen, blyven de altijt zijn Roer voor om hooch houdende,

Ten 15. hoe hy in de pan de vvelcke noch open ſtaende, ende t'Roer los geſchoten zijnde blaſen ſal, op dat de laedt fleſſche ſoodaer een voncxken op vvaer blyven legghen niet aen engae, ende hyſelve ſchade lyde, maeckende (om tijt te vvinnen) on dertuſſchen het laetfleſken ghereet.

-

Ten 16. hoe hy dat laedt polver op de panne vvt het laetfleſken, ende niet vvt de maten, ofte groote fleſſche doen ſal, omme doort verrucken van dien, of anderſins,gaen tijt te verlieſen, houdende midlertijt het Roer om redenen voorſz. voor om hooch. Ten r7. hoe hy de panne met de voorſten vingher toe doen ſal, ghelijck deſe figure aenvvijſt. Ten 13. hoe hy t polver ſoo daervvat op der panne deckſel vvaer blijven liggen afſchudden ſal, op dat vvanneer hyde lonte verſoecken vvilde, het Roer niet onverſiens los en gae,

Ten 19.

hoe hy vpolver,nietteghenſtaende het ſelve afgheſchudt heeft, andermaelafblaſen ſal, om alle ſekerheyts vville. Ten 2o. hoe hy vvillende vvederom laden, het Roer met de linckerhant omdraeyenſal, om vvelckes bequamelijck te doen, ſooſal hy t'ſclfde met de rechte handt onder, nae de linckerzijde toe ſtieren. Ten 21. hoe hyt'Roer neffens de lincker zijde laten ſincken ſal, en met de rechter hantnae de fleſſche ofte bandeliervatten. Ten 22. hoe hy de mate vande fleſſche open doen ſal, ofte indien hy een bandelier droech ſooſalt ſelfdegheſchieden ghe lijck het byde Muſquettiers ghevveſen vvort. Ten 27. hoe hy vvt de mate vande groote fleſſche het polver int Roer doen ſal, houdende altijt het Roet vander aerden in

dien hy des ſelfde machtich ſy.

. .

.

Ten ze hoe hy den laedtſtock met een verdraeyde handt vvt de lade ſal trecken, anderRoer vanderaerden houden, ghe jijck deſe figure bevvijſt. Ten 25. hoe hy, vvillende den laedtſtock cort vaeten, denſclfden omghekeert teghens het lijf aenſtooten ſal, ende de hant verdichlijcknaert beneden cynde ſchuyven, om den ſelven des te ghevviſſer int Roer te brengen, ende indien met ſcherp vvilde -

-

-

ſchieten, ſal hy het loot met de ſelfde hantdaer hy den laetſtock alſoo cort in ghevaet heeft, vvt den mont, oft van daer hyde ko ghels draecht, verdichlijcken nemen, ende int Roer vallen laten Ten 26. hoe hy met den laedtſtock het polver ende het loot ſamen int Roer ſtampen ſal, houdende het Roer altijt van der aerden, ghelijck deſe figure aenvvijſt,

Ten 27, hoe hy vveder denlaedtſtock met een verdraeyde hant vvt het Roer trecken ſal,houdende altijt t Roer vanderaerden.