Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/5"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
 
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
C O R TE OND ER VVY S INGHE OP DE
+
C O R TE OND ER WY S INGHE OP DE
 
FIG VERL IICKE AFBEELDING HE, BELANG HEN".
 
FIG VERL IICKE AFBEELDING HE, BELANG HEN".
 
DE T RECHTE GHE BRVYCK DES ROERS, VOOR DE IONGHE
 
DE T RECHTE GHE BRVYCK DES ROERS, VOOR DE IONGHE
  
ofte onervarene Schutten, welcke onderrichtingh by ſyfer ghetal op elcke figure vervolgens
+
ofte onervarene Schutten, welcke onderrichtingh by syfer ghetal op elcke figure vervolgens
  
is correſponderende Endealſoonoch eenighe ſtilſtaende figuren tot Schiltwachten hier zijn
+
is corresponderende Endealsoonoch eenighe stilstaende figuren tot Schiltwachten hier zÿn
byghevoecht, om te wijſen hoeden Soldaet in tijt van noot (met zijnRoer alghereet zijnde)
+
byghevoecht, om te wÿsen hoeden Soldaet in tÿt van noot (met zÿnRoer alghereet zÿnde)
ſtaen ſal, ſoo accorderen oock de ſchriften hier van, op elcke figure achtervolgens hun getal.
+
staen sal, soo accorderen oock de schriften hier van, op elcke figure achtervolgens hun getal.
-
 
 
 
**
 
 
 
-
 
  
 
S C H V T TE N.
 
S C H V T TE N.
;
 
 
SA--3, Erſtelijck vvort een yeder Schudt in deſe figure ghevveſen, hce hy vvel ſtaen ofte Marcheren ſal, met een zijn
 
ENEy ghevveer als Roer,Lont ende Rappier houden ende draghen ſal, namentlijcken ſal hy t'Roer met de ſleutel by de
 
-
 
  
5
+
'''Ee'''rstelÿck wort een yeder Schudt in dese figure ghewesen, hce hy wel staen ofte Marcheren sal, met een zÿn
 +
ENEy gheweer als Roer,Lont ende Rappier houden ende draghen sal, namentlÿcken sal hy t'Roer met de sleutel by de
  
ſchouderen comen laten ende t'ſelfde met der lincker handt, niet onder aent eynde van de lade, maer ontrent
+
schouderen comen laten ende t'selfde met der lincker handt, niet onder aent eynde van de lade, maer ontrent
  
#%# het duym gadt houden, draghende tſclfde altijt achter om hooch, om ſoot Roer onverſiens los gonghe, zijn
+
het duym gadt houden, draghende tsclfde altÿt achter om hooch, om soot Roer onversiens los gonghe, zÿn
gheſelgheen ſchade te doen, ende de lont die aen beyden enden branden moet tuſſchen de tvve kleynſte vinge
+
gheselgheen schade te doen, ende de lont die aen beyden enden branden moet tusschen de twe kleynste vinge
'S-WFGESL ren van de ſelfde handt voeghen, ende de ſelfde binnen de lade nedervvaerts hanghen laten, om die te allen tij•
+
'S-WFGESL ren van de selfde handt voeghen, ende de selfde binnen de lade nederwaerts hanghen laten, om die te allen tÿ
  
den langher te connen maecken ende het eene deel om t’ander te moghen ghcbruycken ende vervviſſelen, ſal mede altijt be
+
den langher te connen maecken ende het eene deel om t’ander te moghen ghcbruycken ende verwisselen, sal mede altÿt be
halven fleſſche, oft laet maten, een cleyn fleſken met laedt Polver draghen. omme daer vvt alleen, ende niet vvt de fleſſche,
+
halven flessche, oft laet maten, een cleyn flesken met laedt Polver draghen. omme daer wt alleen, ende niet wt de flessche,
 
ofte maten het pulver in de pan te doen,
 
ofte maten het pulver in de pan te doen,
Ten 2. hoe hyint voortgaen als hy ſich te ſchieten veerdich maecken ſal, zijn Roer vanden hals afnemen moet, tevvet
+
Ten 2. hoe hyint voortgaen als hy sich te schieten veerdich maecken sal, zÿn Roer vanden hals afnemen moet, tewet
"
 
 
 
- -
 
 
 
t
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
--
 
 
 
e
 
 
 
,
 
  
, 1
+
hy en sal het Roer niet met de lincker handt van de schouderen trecken, maer alleen met de rechter handt (ghelÿck dese figure
  
-
+
bewÿst) achter de groote schrouve, midts het Roer aldaer ghewichts halven licht is, aengrypen ende alsoo met een handt
 
+
daer deur men sie dat hy des Roers machtich sy, afnemen latende t'Roer een weynich in de lincker handt sinckensonder
hy en ſal het Roer niet met de lincker handt van de ſchouderen trecken, maer alleen met de rechter handt (ghelijck deſe figure
 
 
 
bevvijſt) achter de groote ſchrouve, midts het Roer aldaer ghevvichts halven licht is, aengrypen ende alſoo met een handt
 
daer deur men ſie dat hy des Roers machtich ſy, afnemen latende t'Roer een vveynich in de lincker handt ſinckenſonder
 
 
t lichaem daer nae te crommen ofte te buyghen.
 
t lichaem daer nae te crommen ofte te buyghen.
*
 
 
* * **
 
 
-
 
 
* - 1 -- -
 
 
-
 
 
-
 
 
l
 
 
Ten 3. hoe hy t'Roer, regieren ende houden ſal eer hy t'ſelfde indelincker handt nemet, te vveten hy ſal t Roer met de
 
rechte handt om hooch int ghevvichte houden, ſonder aen het lijf te gheraecken, ende de linckcr handt ghcreet hebben om
 
het Roer te ghemoet te comen, ende tº ſelfde daerin te ontfanghen.
 
Ten 4. hoe hy t'Roer, als hijt in de lincker handt heeft int ſtaen ende voortgaen, niet alleen licht ende vvel draghen:
 
maeroock het ſelfde alſoo int ghevvicht met de ſelfde hant houden ſal, dat het noch te hooch noch te leech en ſy, ende alſoo
 
-
 
 
.
 
 
.
 
 
.
 
 
zijn gheſel indient Roer onverſiens los ginghe gheen ſchade toe en voeghe, ſettende om lichtheyt ende vaſticheyt vville den
 
ellenboghe teghen de heupe ghelijck deſe figure acnvvijſt,
 
 
-
 
  
-
+
Ten 3. hoe hy t'Roer, regieren ende houden sal eer hy t'selfde indelincker handt nemet, te weten hy sal t Roer met de
 +
rechte handt om hooch int ghewichte houden, sonder aen het lÿf te gheraecken, ende de linckcr handt ghcreet hebben om
 +
het Roer te ghemoet te comen, ende tº selfde daerin te ontfanghen.
 +
Ten 4. hoe hy t'Roer, als hÿt in de lincker handt heeft int staen ende voortgaen, niet alleen licht ende wel draghen:
 +
maeroock het selfde alsoo int ghewicht met de selfde hant houden sal, dat het noch te hooch noch te leech en sy, ende alsoo
  
-
+
zÿn ghesel indient Roer onversiens los ginghe gheen schade toe en voeghe, settende om lichtheyt ende vasticheyt wille den
 +
ellenboghe teghen de heupe ghelÿck dese figure acnwÿst,
  
-
+
Ten 5. hoe hy de lont welende met voordeel wt de linckcr handt met den duym endeden tweden vingher nemen sal,
 +
houdende altÿt rRoer in een bequame hoochte, soo wel om de lichtheyt als oock om zÿn ghesel onversiens gheen scha.
 +
de te doen ende al ist soo datmen (om redenen) generalÿcken seyt, de lonte te vaetten tusschenden duym endeden twecden
 +
vingher, men nochtans niet en wil segghen, dat een yeghelÿck daer soo vast inghehouden sy, oft hy en mach de selfd
 +
wel tusschen den duym ende de twwee voorste vinghers vatten indien hem sulckx ghemacklÿcker viel.
  
Ten 5. hoe hy de lont vvelende met voordeel vvt de linckcr handt met den duym endeden tvveden vingher nemen ſal,
 
houdende altijt rRoer in een bequame hoochte, ſoo vvel om de lichtheyt als oock om zijn gheſel onverſiens gheen ſcha.
 
de te doen ende al iſt ſoo datmen (om redenen) generalijcken ſeyt, de lonte te vaetten tuſſchenden duym endeden tvvecden
 
vingher, men nochtans niet en vvil ſegghen, dat een yeghelijck daer ſoo vaſt inghehouden ſy, oft hy en mach de ſelfd
 
vvel tuſſchen den duym ende de twwee voorſte vinghers vatten indien hem ſulckx ghemacklijcker viel.
 
 
-
 
  
 
in
 
in
Line 108: Line 51:
 
's
 
's
  
Ten 6. hoe hy de lonteafblaſe ende tuſſchen den duym ende den tvveden vingher vvel houden ſal, eer hyde ſelfdeop
+
Ten 6. hoe hy de lonteafblase ende tusschen den duym ende den tweden vingher wel houden sal, eer hyde selfdeop
den haen drucker, te vveten hy ſal bequamelijck de lont ontrent den mont brenghen cnde de ſelfde onder de hantaffblaſen,
+
den haen drucker, te weten hy sal bequamelÿck de lont ontrent den mont brenghen cnde de selfde onder de hantaffblasen,
ſonder daer nae ſeer te bocken, ghelijck deſe figure aenvvijſt.
+
sonder daer nae seer te bocken, ghelÿck dese figure aenwÿst.
Ten 7. hoe hy de lonte op den haen met den duymende den tvveden vinger drucken, ende niet in ſchroeven ſal, om
+
Ten 7. hoe hy de lonte op den haen met den duymende den tweden vinger drucken, ende niet in schroeven sal, om
gheen tijdt te verlieſen, vvel verſtaende dat hy altijt te voren de vvijde van den haen nae de dickte der lonte rechten moet,
+
gheen tÿdt te verliesen, wel verstaende dat hy altÿt te voren de wÿde van den haen nae de dickte der lonte rechten moet,
* *
 
 
 
teneynde hy des te raſſcher verdich ſy, ende ſchieten mach.
 
 
 
*
 
 
 
*
 
  
. -
+
teneynde hy des te rasscher verdich sy, ende schieten mach.
  
Ten 8. hoe hy de lonte met voordeel verſoecken, ende met den duym ende den tvveeden vingher, de ſelfde regieren ſal
+
Ten 8. hoe hy de lonte met voordeel versoecken, ende met den duym ende den tweeden vingher, de selfde regieren sal
op dat hy de ſelve terſtont langher corter als oock hoogher maecken can, ende de ſelfde alſoo ſtellen, dat hem zijn Roer int
+
op dat hy de selve terstont langher corter als oock hoogher maecken can, ende de selfde alsoo stellen, dat hem zÿn Roer int
fchieten niet en vveyghere.
+
fchieten niet en weyghere.
  
Ten 9. hoe hy t'ſeffens, de lonte raſch ende vvel afblaſen, ende met een gheblaſen hebbende, vvel met
+
Ten 9. hoe hy t'seffens, de lonte rasch ende wel afblasen, ende met een gheblasen hebbende, wel met

Revision as of 20:52, 5 November 2018

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

C O R TE OND ER WY S INGHE OP DE FIG VERL IICKE AFBEELDING HE, BELANG HEN". DE T RECHTE GHE BRVYCK DES ROERS, VOOR DE IONGHE

ofte onervarene Schutten, welcke onderrichtingh by syfer ghetal op elcke figure vervolgens

is corresponderende Endealsoonoch eenighe stilstaende figuren tot Schiltwachten hier zÿn byghevoecht, om te wÿsen hoeden Soldaet in tÿt van noot (met zÿnRoer alghereet zÿnde) staen sal, soo accorderen oock de schriften hier van, op elcke figure achtervolgens hun getal.

S C H V T TE N.

Eerstelÿck wort een yeder Schudt in dese figure ghewesen, hce hy wel staen ofte Marcheren sal, met een zÿn ENEy gheweer als Roer,Lont ende Rappier houden ende draghen sal, namentlÿcken sal hy t'Roer met de sleutel by de

schouderen comen laten ende t'selfde met der lincker handt, niet onder aent eynde van de lade, maer ontrent

het duym gadt houden, draghende tsclfde altÿt achter om hooch, om soot Roer onversiens los gonghe, zÿn gheselgheen schade te doen, ende de lont die aen beyden enden branden moet tusschen de twe kleynste vinge 'S-WFGESL ren van de selfde handt voeghen, ende de selfde binnen de lade nederwaerts hanghen laten, om die te allen tÿ

den langher te connen maecken ende het eene deel om t’ander te moghen ghcbruycken ende verwisselen, sal mede altÿt be halven flessche, oft laet maten, een cleyn flesken met laedt Polver draghen. omme daer wt alleen, ende niet wt de flessche, ofte maten het pulver in de pan te doen, Ten 2. hoe hyint voortgaen als hy sich te schieten veerdich maecken sal, zÿn Roer vanden hals afnemen moet, tewet

hy en sal het Roer niet met de lincker handt van de schouderen trecken, maer alleen met de rechter handt (ghelÿck dese figure

bewÿst) achter de groote schrouve, midts het Roer aldaer ghewichts halven licht is, aengrypen ende alsoo met een handt daer deur men sie dat hy des Roers machtich sy, afnemen latende t'Roer een weynich in de lincker handt sinckensonder t lichaem daer nae te crommen ofte te buyghen.

Ten 3. hoe hy t'Roer, regieren ende houden sal eer hy t'selfde indelincker handt nemet, te weten hy sal t Roer met de rechte handt om hooch int ghewichte houden, sonder aen het lÿf te gheraecken, ende de linckcr handt ghcreet hebben om het Roer te ghemoet te comen, ende tº selfde daerin te ontfanghen. Ten 4. hoe hy t'Roer, als hÿt in de lincker handt heeft int staen ende voortgaen, niet alleen licht ende wel draghen: maeroock het selfde alsoo int ghewicht met de selfde hant houden sal, dat het noch te hooch noch te leech en sy, ende alsoo

zÿn ghesel indient Roer onversiens los ginghe gheen schade toe en voeghe, settende om lichtheyt ende vasticheyt wille den ellenboghe teghen de heupe ghelÿck dese figure acnwÿst,

Ten 5. hoe hy de lont welende met voordeel wt de linckcr handt met den duym endeden tweden vingher nemen sal, houdende altÿt rRoer in een bequame hoochte, soo wel om de lichtheyt als oock om zÿn ghesel onversiens gheen scha. de te doen ende al ist soo datmen (om redenen) generalÿcken seyt, de lonte te vaetten tusschenden duym endeden twecden vingher, men nochtans niet en wil segghen, dat een yeghelÿck daer soo vast inghehouden sy, oft hy en mach de selfd wel tusschen den duym ende de twwee voorste vinghers vatten indien hem sulckx ghemacklÿcker viel.


in

's

Ten 6. hoe hy de lonteafblase ende tusschen den duym ende den tweden vingher wel houden sal, eer hyde selfdeop den haen drucker, te weten hy sal bequamelÿck de lont ontrent den mont brenghen cnde de selfde onder de hantaffblasen, sonder daer nae seer te bocken, ghelÿck dese figure aenwÿst. Ten 7. hoe hy de lonte op den haen met den duymende den tweden vinger drucken, ende niet in schroeven sal, om gheen tÿdt te verliesen, wel verstaende dat hy altÿt te voren de wÿde van den haen nae de dickte der lonte rechten moet,

teneynde hy des te rasscher verdich sy, ende schieten mach.

Ten 8. hoe hy de lonte met voordeel versoecken, ende met den duym ende den tweeden vingher, de selfde regieren sal op dat hy de selve terstont langher corter als oock hoogher maecken can, ende de selfde alsoo stellen, dat hem zÿn Roer int fchieten niet en weyghere.

Ten 9. hoe hy t'seffens, de lonte rasch ende wel afblasen, ende met een gheblasen hebbende, wel met