Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/13

From Wiktenauer
Revision as of 03:05, 7 November 2018 by Michael Chidester (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

Corte onder wysinghe op de figuerlÿcke afbeeldinghe, belanghende t’recht ghebruyck, van al t’ghene een Soldaet int handelen vande Spies noodich is, voor de jonghe ofte onervaren Soldaten, welcke onderwÿsinghe by’t ghetal op elcke figure vervolghens is corresponderende.

Spies-dragher.

Int exerceren vande Spies wort den Soldaet eerstelÿcken ghewesen, hoe hy stilstaende in ordeninghe de Spies voor sich wel houden ende teghens den duym regeren, ende in dry tÿden opwaerts draghen sal, als te weten hy en sal de Spies, welstaens halven binnen noch buyten den rechter voet setten, maer ghenoechsaem op de selfde linic, sonder nochtans dat hy ghehouden sy den rechter voet int stilstaen altÿt voor te stellen, den arm niet uvtghestrect maer een weynich gheboghen, ende de hant soo hooch alst ghesicht houden.

Ten 2. hoe hy voor de eerste hervattinghe, de Spies met de rechter hant een weynich vander aerden om hooch heffen sal, ende met eenen de selfde verdichlÿck (met de lincker hant) nederwaerts aen vatten, latende soo veel lenckte beneden, als hy hier naer met de rechter hant sal connen bereyeken, ghelÿck dese figuere bewÿst.

Ten 3. hoe hy voor de tweede hervattinghe de Spies met de lincker handt om hooch heffen, ende met de rechter de selfde onder aent eynde (verdichlÿcken) vatten sal.

Ten 4. hoe hy voor de derde hervattinghe, hebbende de Spies met de lincker hant teghens den rechter arm ghevoecht, de selfde inde rechter hant, teghens den selfden arm regieren ende opwaerts draghen fal.

Ten 5. hoe hy hebbende den Spies opwaerts gedragē, de selfde weder in dry tÿden als vore, op der aerden neder setten sal, als te weten hy sal de rechter hant met de Spies t’samen een weynich laten sincken, ende de selfde met de lincker hant, voor de eerste hervattinghe, op waerts aen vatten, ghelÿck dese figure bewÿst.

Ten 6. hoe hy om de tweede hervattinghe te doen, de Spies met de lincker hant sal laten sincken, ende niet de rechter hant de selfde (met eenen) verdichlÿck hoogher vatten, ghelÿck dese figure bewÿst.

Ten 7. hoe hy inde derde hervattinghe de Spies met de rechter hant alleen regeren, ende weder als byde eerste figure gheseyt is, op der aerden nedersetten sal, ende willende als dan de Spies op schouder legghen salt selfde weder in dry tÿden gheschieden, als volghen sal.

Ten 8 hoe hy voor de eerste hervattinghe de Spies inde rechterhant hebbende de selfde tegens den duym een weynich sal laten overvallen, ende met eenen verdichlÿek de selfde met de linckerhant dicht onder de rechter aenvatten, ghelÿck dese figure bewÿst.

Ten 9. hoe hy voorde tweede hervattinghe de Spies met de lincker hant naer voren brenghen, ende met de rechter handt de selfde achterwaerts aenvatten sal, om de Spies alsoo bequaemlÿek op de schouder te legghen.

Ten 10. hoe hy inde derde hervattinghe de Spies op de schouder plat dragen, den rechter arm om hooch, ende den duym teghen de Spies houden sal, ten eynde het niet alleen wel en stae, maer dat hy de selfde dies te beter regieren ende draghen can.

Ten 11. hoe hy de Spies schuyns draghen sal, om wanneermen dicht op een Marcheert d’een den anderen (met het punt) niet en soude beschadighen, ende sal inde naervolghende figuren ghewesen worden hoe hy, draghende de Spies schuyns ofte plat, de selfde in dry tyden sal laten sincken, wanneer hy de Spies door een Poort ofte andersins vellen wil, ende hoe hy in dry tÿden de selfde wederom op der aerden nedersetten sal, ende willende de selfde op de schouder legghen, sal t’selve (alst te voren ghewesen is) oock in dry tÿden gheschieden. Maer soo wanneer hy de Spies opwaerts draghet, soo sal hy die alleenlÿck in een tÿt vellen, ende daer naer wederom in een tÿt opwaerts dragen.

Ten 12. hoe hy voorde eerste hervattinghe de Spies met de lincker hant soo verde hy de selfde, recht staende can bereycken verdichlÿcken aenvatten sal, heffende de selfde met de rechter hant ghelÿckelÿck