Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/21

From Wiktenauer
Revision as of 03:40, 13 September 2020 by Michael Chidester (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


KORTE ONDERWIISINGE OP DE FIGVERLIICKE AF-BEELDINGHE, BElangende 'trecht ghebruyck van al 'tghene een Soldaet noodigh is in het handelen vande Targes met het Rappier: VVelcke onderwijsinge by Cijffer getal op elcke Figure vervolgende wordt aen-ghewesen.

Targe-dragher.

TEn eersten/ in't exerceren vande Targe wordt voor al ghewesen hoe-men wel in posture staen moet/ende de Targe op den rugge hanghende/ van sijnen Capiteyn verwachten naerder commandement.

2. Hoe hy op het bequaemste de Targe veerdichlijck vanden rugge voort Lijf brenghen/ ende int versetten vanden slincken voedt / ende int swayen vande slincke schouder de Targe naer vooren toe schieten sal.

3. Hoe hy sijne Targe tot het Rastpier ghereet houden sal: Te weten/hoe hy met sijn rechte handt de Targe boven aen vast houden sal/ om dies te beter sijne handt tusschen die riemen te steecken ende die alsoo tot het trecken van sijn Rappier gereet te houden.

4. Wordt ons geleert hoe hy bequamelijck sijn Rappier sal trecken/te weten: hy moet de Targe een weynigh van 't Lijf houden/ om alsoo sonder eenigh belet sijn Rappier uyt te trecken.

5. Hoe hy int verthoonen van sijn uyt-getrocken Rappier de handt niet hooger als sijn gesicht houden sal.

6. Hoe hy daer nae wederomme/ sijn Targe tegen sijn lijf ende slincker schouder hebbende/ ende sijn Rappier daer tusschen naer de voor-noemde schouder leggende/ verwacht alsoo in posture het ghene hem voorders ghecommandeert sal worden.

7. Hoe hy sijn Casquet sluyten moet/ ende op dat 'tselve met ghemack veerdichlijck gheschiede/ sal hy met den duym ende voorste vinger 'tselve toe-sluyten/ende even-wel met d'andere sijn Rappier vast houden/opdat het straex gereet zy.

8. Hoe hy sijn selven wel decken sal/dies moet hy de Targe voor tegens de slincker knie/ende boven teghens de selve schouder houden/ om d'serlve aen die zijde wel tegens te houden voor eenen steeck ofte houwe: ende aende rechte zijde sal hy't met 'tcruys van 't Rappier oock tegen houden/tot dat hy'tgebruycken moet.

9. Hoe hy hem van vooren ghedeckt thoont/om te beter bewijsen hoe weynich schade sijn vyandt hem doen kan.

10. Hoe hy hem weder oprechten sal/ende staen op de selve maniere/gelijck inde seste Figure aengewesen worde.

11. Hoe hy sijn Rappier wederom op-steecken sal: hy moet sijn scheyde naer vooren met die slincker handt vast houden/om alsoo het selve Rappier sonder eenigh belet op te steecken.

12. Omme wederomme sijne handt uyt de banden vande Targe te trecken/so moet hy de selve met de rechter hande vast houden/even gelijck ons aende derde Figure aen-gewesen wordt.

13. Hoe hy sijne Targe op den rugge hangen/ende wederomme als vooren staen sal.

14. Wordt hier in een ghelidt verthoont hoe dicht dat sy sich sluyten moeten in tijden van noode/ oft andersints/ als haer den Officier daer toe commanderen sal.

15. Hoe sy in het sluyten vande gheleden sullen gestelt worden/alsinen haer sal commanderen te decken.