Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/18

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Hoe hy sijn Schilt tot sijn Rappier sal ghereet houden: dies moet hy sijn punt van sijn Spies nemen/ ende beyde
d'selve 'tpunt ende schilt wat van 'tlijf afhouden.

Hoe hy sijn Spies neffens sijn rechter voet neder-leggen moet: te weten/ hy sal sijn selven aende rechte zijde met
hande ende spies neder-buygen/omme deselve alsoo los neder te laten vallen/ende dies te minder te beschadigen.

Hoe hy met sijn Schilt ghereet/de Spies neffens den rechten voet/stil staende/verwacht vorder commandement.

Hoe hy bequamelijck sijn rappier trecken sal/ te weten/ in het schilt wat van 'tlijf afhoudende/ omme alsoo sonder
eenigh belet sijn rappier heel uyt te trecken.

Hoe hy int verthoonen van sijn uyt-getrocken Rappier de handt niet hooger als sijn gesicht houden sal.

Hoe hy daer naer wederomme 't Schilt tegen sijn lijf ende slincker schouder hebbende/ sijn Rappier daer-tusschen
naer de voornoemde schouder leggen moet/ verwachtende alsoo in postuer 'tghene hem vanden Officier sal gecomman-
deert worden.

Hoe hy hem voor sijnen vyande decken sal/ te weten/ hoe hy het Schilt op sijn slincker knie/ ende vast teghens de
selve schouder/ende het kruys van sijn Rappier tegen den rant van 't Schilt setten sal/ op dat het alsoo voor een slach oft
steeck soude tegen-houden/den slincker rant van sijn Morellioen sal hy houden tegens den rant van sijn Schilt/om alsoo
sijn gesicht te bewaren/ende toe te sien van waer sijn parthie op hem komen wil.

Werdt verthoont hoe een Soldaet sich selven met het Schilt bedecken kan voor eenen slach ofte steeck/ houden-
de sijn Rappier als het voorgaende.

Hoe hy hem wderomme in posture oprechten moet in stille staen/ 'twelck-men op 'tbequamelijckste doet den
slincker voet ende schouder voor-settende/om de selve zijde van 't Schilt daer-tegen te laten rusten/ende een goede ongefor-
reerde standt te thoonen: Mitsgaders dat den rechten arm met het Rappier naer de slincker schouder tusschen het schilt
wederomme ghelecht worde/gelijck het ons oock aende twintighste Figure geleert wordt.

Hoe hy sijn Rappier wederomme op-steecken sal: dies sal hy gehouden zijn de scheyde met de slincker hand naer
vooren vast te houden/omme alsoo 'tselve sonder haperinge inde scheyde te krijgen.

Hoe hy sijnen arm wederomme uyt de riemen van het Schilt trecken sal/ waeromme hy ghehouden is het selve
met de rechterhandt tegen te houden.

Hoe hy Schilt wederomme achter op den rugge worpen sal/ dies moet hy met den slincker arm oft handt het
Schilt door het omdrayen vande slincker schouder lichtelijck achter op den rugge om schieten.

Hoe hy met sijn Schilt op den rugge stil staende verwacht naerder commandement.

Hoe hy wederomme voor de eerste mael de Spies vander aerden op-nemen sal/ d'selve moetende soo veer met die
handt om hooge brengen alst mogelijck is: Dies ist noodigh dat hy met den rechten voet op de plaetse blijve staen/ ende
met den slincker voet verre achter uyt-scheyde/om alsoo/sonder hem te forceren ter zijden over naer de pijcke te bucken.

Hoe hy voorde tweede mael wederomme de Spies met de slincker handt aen-tasten sal/ omme deselve alsoo op
te rechten.

Hoe hy de derde ende leste mael de Spies wederomme als vooren neffens den rechten voet nederstellen/ende
deselve inde rechter handt met eenen gebogen arm houden sal/gelijck ons in d'eerste Figure geleert wordt.

Worden verthoont vijf gelijcke gemonteerde Figuren/ omme aen te wijsen hoe dicht dat sy moeten in haer ordre
gesloten staen/te weten/alsoo naer alst mogelijck is/ ende den Capiteyn oft Bevel-hebber naer gelegentheyt der saecken
goedt vinden sal.

Noch een gelidt alleen met 't Schilt ende Rappier/om te thoonen hoemen die noch dichter sluyten mach/om dies-
wille dat de Spies hier 'tselve niet een beleth: maer nochtans moeten de Schilden der gelederen tusschen beyden haer be-
hoorlijcke plaets behouden/om bequamelijck elck sijn handt-geweer op den vyandt te gebruycken.

Ende alsoo bevonden wordt dat den Soldaet sijn spies met het schilt oft sonder schilt niet wel noch veerdichlijck kan
herstellen dan door wetenschap vande selve wel t'samen met het schilt te konnen handelen ende hervatten: Soo zijn tot
onder-