Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Korte onderwijsinge op de figuerlijcke afbeeldinge/
belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is/ in 't handelen van
't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke figure
vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.


In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.