Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 6: Line 6:
 
<section begin="1a"/>''Schilt-dragher.''<section end="1a"/>
 
<section begin="1a"/>''Schilt-dragher.''<section end="1a"/>
  
<br> In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken<br>
+
<section begin="1"/><br> In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken<br>
 
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende<br>
 
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende<br>
 
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies<br>
 
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies<br>
 
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck<br>
 
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck<br>
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.<br>
+
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.<br><section end="1"/>
  
<br> 2. Hoe hy voor de eerste hervattinge/de Spies inde rechte hande hebbende/dezelfde tegens<br>
+
<section begin="2"/><br> 2. Hoe hy voor de eerste hervattinge/de Spies inde rechte hande hebbende/dezelfde tegens<br>
 
den Duym een weynigh sal laten over-vallen/ende veerdichlijck dezelfde met de slincke handt<br>
 
den Duym een weynigh sal laten over-vallen/ende veerdichlijck dezelfde met de slincke handt<br>
dicht onder de recht handt aen-vatten moet/gelijck dese figure uyt-wijst.<br>
+
dicht onder de recht handt aen-vatten moet/gelijck dese figure uyt-wijst.<br><section end="2"/>
  
<br> 3. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies met de slincke handt naer vooren brenge(n)/ ende met de rechter handt<br>
+
<section begin="3"/><br> 3. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies met de slincke handt naer vooren brenge(n)/ ende met de rechter handt<br>
dselve achterwaerts aenvatten sal/om de Spies alsoo bequamelijck op de schouder te leggen.<br>
+
dselve achterwaerts aenvatten sal/om de Spies alsoo bequamelijck op de schouder te leggen.<br><section end="3"/>
  
<br> 4. Hoe hy de Spies schuyns dragen sal/ omme bequamelijck dicht op malkanderen te marcheren/ten eynde d'een den<br>
+
<section begin="4"/><br> 4. Hoe hy de Spies schuyns dragen sal/ omme bequamelijck dicht op malkanderen te marcheren/ten eynde d'een den<br>
anderen met het punct niet en beschadige.<br>
+
anderen met het punct niet en beschadige.<br><section end="4"/>
  
<br> 5. Hoe hy int marcheren op het bequaemste het Schilt veerdichlijcken vanden rugge voor 't lijf brengen/ ende tot de<br>
+
<section begin="5"/><br> 5. Hoe hy int marcheren op het bequaemste het Schilt veerdichlijcken vanden rugge voor 't lijf brengen/ ende tot de<br>
Spies ghereet maecken sal: te weten/int versetten vanden slincker voet /  ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.<br>
+
Spies ghereet maecken sal: te weten/int versetten vanden slincker voet /  ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.<br><section end="5"/>
  
<br> 6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden/ de Spies wederomme op de schouder<br>
+
<section begin="6"/><br> 6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden/ de Spies wederomme op de schouder<br>
leggen ende schuins dragen sal/naer uyt/wijsen vande Figure.<br>
+
leggen ende schuins dragen sal/naer uyt/wijsen vande Figure.<br><section end="6"/>
  
<br> 7. Hoe hy in drie tijden de Spies voor de Poort oft andersints vellen sal/ ende voorde eerste hervattinghe de Spies<br>
+
<section begin="7"/><br> 7. Hoe hy in drie tijden de Spies voor de Poort oft andersints vellen sal/ ende voorde eerste hervattinghe de Spies<br>
 
met de rechter handt vande Schouder achterwaerts uyt lichten ende met de slincker handt oock veerdigh aantasten sal/<br>
 
met de rechter handt vande Schouder achterwaerts uyt lichten ende met de slincker handt oock veerdigh aantasten sal/<br>
omme deselve alsoo bequamelijcken met die rechter hande over te werpen.<br>
+
omme deselve alsoo bequamelijcken met die rechter hande over te werpen.<br> <section end="7"/>
  
<br> 8. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies alreede met 'tpunt vooren gebrocht/met die rechter handt onder aen<br>
+
<section begin="8"/><br> 8. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies alreede met 'tpunt vooren gebrocht/met die rechter handt onder aen<br>
 
'teynde vatten sal/ende deselve van boven nederwaerts bequamelijcken sal laten sincken/omme alsoo door de Poorte/ofte<br>
 
'teynde vatten sal/ende deselve van boven nederwaerts bequamelijcken sal laten sincken/omme alsoo door de Poorte/ofte<br>
andersints te passeren.<br>
+
andersints te passeren.<br><section end="8"/>
  
<br> 9. Hoe hy de derdemael de Spies bequamelijcken vellen/deselve inden rechten arm uyt-gestreckt zijnde wel vatten/<br>
+
<section begin="9"/><br> 9. Hoe hy de derdemael de Spies bequamelijcken vellen/deselve inden rechten arm uyt-gestreckt zijnde wel vatten/<br>
ende den slincken Elleboge tegens de heupe vast setten sal/gelijck 'tselve aende Figure aen-gewesen wordt.<br>
+
ende den slincken Elleboge tegens de heupe vast setten sal/gelijck 'tselve aende Figure aen-gewesen wordt.<br><section end="9"/>
  
<br> 10. Hoe hy oock in drie tijden sijn Spies wederom sal neder-setten: Door eerst sal hy/de rechter handt aen 'teynde los<br>
+
<section begin="10"/><br> 10. Hoe hy oock in drie tijden sijn Spies wederom sal neder-setten: Door eerst sal hy/de rechter handt aen 'teynde los<br>
zijnde/deselve laten neder-sincken.<br>
+
zijnde/deselve laten neder-sincken.<br><section end="10"/>
  
<br> 11. Hoe hy voor de tweede-mael de Spies inde slincker handt sal laten neder-sincken/om alsoo deselve met de rechter<br>
+
<section begin="11"/><br> 11. Hoe hy voor de tweede-mael de Spies inde slincker handt sal laten neder-sincken/om alsoo deselve met de rechter<br>
handt op d'eerde te setten.<br>
+
handt op d'eerde te setten.<br> <section end="11"/>
  
  
<br> 12. Hoe hy voorde derde-mael de Spies inde rechte handt tegens den Duym/als vooren geseydt is/neffens den rech-<br>
+
<section begin="12"/><br> 12. Hoe hy voorde derde-mael de Spies inde rechte handt tegens den Duym/als vooren geseydt is/neffens den rech-<br>
ten voet houden sal/omme bequamelijcker deselve alsoo te regieren.<br>
+
ten voet houden sal/omme bequamelijcker deselve alsoo te regieren.<br> <section end="12"/>
  
  
<br> 13. Hoe hy in twee tijden sijn Spies slepen? sal/ dies moet hy voor eerst deselve achter-waertsuyt/ ende voorwaerts<br>
+
<section begin="13"/><br> 13. Hoe hy in twee tijden sijn Spies slepen? sal/ dies moet hy voor eerst deselve achter-waertsuyt/ ende voorwaerts<br>
over inde slincker handt sincken laten/ omme alsoo met de tweede hervattinghe deselve bequamelijck aen 'tpunt te gheraecken/ende alsoo te slepen?.<br>
+
over inde slincker handt sincken laten/ omme alsoo met de tweede hervattinghe deselve bequamelijck aen 'tpunt te gheraecken/ende alsoo te slepen?.<br> <section end="13"/>
  
  
<br> 14. Hoe hy de Spies al slepende dicht aen 'tpunt vatten ende draghen sal/ ende met de rechte handt onder aen den<br>
+
<section begin="14"/><br> 14. Hoe hy de Spies al slepende dicht aen 'tpunt vatten ende draghen sal/ ende met de rechte handt onder aen den<br>
 
rechter kandt van 't Schilt houden moet/ op dat het selve aende slincker zijde oock ghenoech teghen de slincker schouder<br>
 
rechter kandt van 't Schilt houden moet/ op dat het selve aende slincker zijde oock ghenoech teghen de slincker schouder<br>
rusten mach.<br>
+
rusten mach.<br> <section end="14"/>
  
  
 
<br> A              15. Hoe<br>
 
<br> A              15. Hoe<br>

Revision as of 17:35, 9 June 2020

This page has been proofread, but needs to be validated.


Korte onderwijsinge op de Figuerlijcke afbeeldinge/
belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is/ in 't handelen van
't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke Figure
vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.


In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.


2. Hoe hy voor de eerste hervattinge/de Spies inde rechte hande hebbende/dezelfde tegens
den Duym een weynigh sal laten over-vallen/ende veerdichlijck dezelfde met de slincke handt
dicht onder de recht handt aen-vatten moet/gelijck dese figure uyt-wijst.


3. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies met de slincke handt naer vooren brenge(n)/ ende met de rechter handt
dselve achterwaerts aenvatten sal/om de Spies alsoo bequamelijck op de schouder te leggen.


4. Hoe hy de Spies schuyns dragen sal/ omme bequamelijck dicht op malkanderen te marcheren/ten eynde d'een den
anderen met het punct niet en beschadige.


5. Hoe hy int marcheren op het bequaemste het Schilt veerdichlijcken vanden rugge voor 't lijf brengen/ ende tot de
Spies ghereet maecken sal: te weten/int versetten vanden slincker voet / ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.


6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden/ de Spies wederomme op de schouder
leggen ende schuins dragen sal/naer uyt/wijsen vande Figure.


7. Hoe hy in drie tijden de Spies voor de Poort oft andersints vellen sal/ ende voorde eerste hervattinghe de Spies
met de rechter handt vande Schouder achterwaerts uyt lichten ende met de slincker handt oock veerdigh aantasten sal/
omme deselve alsoo bequamelijcken met die rechter hande over te werpen.


8. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies alreede met 'tpunt vooren gebrocht/met die rechter handt onder aen
'teynde vatten sal/ende deselve van boven nederwaerts bequamelijcken sal laten sincken/omme alsoo door de Poorte/ofte
andersints te passeren.


9. Hoe hy de derdemael de Spies bequamelijcken vellen/deselve inden rechten arm uyt-gestreckt zijnde wel vatten/
ende den slincken Elleboge tegens de heupe vast setten sal/gelijck 'tselve aende Figure aen-gewesen wordt.


10. Hoe hy oock in drie tijden sijn Spies wederom sal neder-setten: Door eerst sal hy/de rechter handt aen 'teynde los
zijnde/deselve laten neder-sincken.


11. Hoe hy voor de tweede-mael de Spies inde slincker handt sal laten neder-sincken/om alsoo deselve met de rechter
handt op d'eerde te setten.12. Hoe hy voorde derde-mael de Spies inde rechte handt tegens den Duym/als vooren geseydt is/neffens den rech-
ten voet houden sal/omme bequamelijcker deselve alsoo te regieren.13. Hoe hy in twee tijden sijn Spies slepen? sal/ dies moet hy voor eerst deselve achter-waertsuyt/ ende voorwaerts
over inde slincker handt sincken laten/ omme alsoo met de tweede hervattinghe deselve bequamelijck aen 'tpunt te gheraecken/ende alsoo te slepen?.14. Hoe hy de Spies al slepende dicht aen 'tpunt vatten ende draghen sal/ ende met de rechte handt onder aen den
rechter kandt van 't Schilt houden moet/ op dat het selve aende slincker zijde oock ghenoech teghen de slincker schouder
rusten mach.A 15. Hoe