Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
m
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 2: Line 2:
  
 
<section begin="1a"/>''Schilt-dragher.''<section end="1a"/>
 
<section begin="1a"/>''Schilt-dragher.''<section end="1a"/>
 
Neº
 
 
&#
 
Z
 
 
##
 
|
 
 
LA -
 
 
VW-AG
 
 
A
 
 
W (Z7
 
 
NCruw A-
 
 
(S)
 
#
 
 
Sjºy!
 
l
 
 
%235
 
 
32't ererteren ban'tſºothilt met beſepieg / mobt een ſoolbaet eerſtelijchen
 
gijemtſen/boefjnſtil-ſtaenbe in openingennet bt ápieg/het 5thilt achter ſich unelbouben enbe
 
b?agen ſal/alg te meten: kººp en ſal het Étijilt anberg niet algop ben ruggehangen/enbe beſpieg
 
neffeng ben rechten boetſetten/benarin niet uptgeſtreckt/inaer gijebogſjen/omme bequamelijck
 
int ſupten banbe gheleberen/be ápiegneffeng ſijn 3ijbe te borgen.
 
 
2, boefjn boot be eerſte herbattinge/be 5pieginbe rechte hambt hebbenbelbeſclfde tegeng
 
 
# » beneumintentmennigh fallaten ober-ballen/ ente beerbitblijtk beſclfbe met beſlincke banot
 
 
S#
 
 
bicht onbet berechte ſjanbt aen-batten moet/gelijck beſe figure tipt-lmijſt,
 
 
3. bot bnboo! betutebt beruattingt bt 5pieg met beſlinthe hambtnaerbooten brengt/enbeniet berechterhanbt
 
beſeltje achterinaertgaenbatten ſalom be 5pieg alſoo bequannelijtk op beſchouber te leggen,
 
 
4. bot bp be 45piegſchunng b?agenfal/omme bequamelijck bicht op malkanberen te marcheren/ten tpm.be been ben
 
anbeten met het puntt niet en beſchabige.
 
 
s: boeijpint marcheren op het bequaemſte het 5thilt beerbichlickenbanbenrugge boon'tlijf brengen) enbe tot be
 
âpieg ghereetmaeckenſal: te meten/int berſetten banden ſlinckerboet t enbe int ſmanen banbeſlincke ſchouberſalijn
 
het 5thilt naet booten toe ſchieten,
 
 
6. boehnſtinſſincker hambt tuſſchen ben tien ban'tAbchilt boot'tlijfhouben/begpieg meberomme op beſchouber
 
leggen en beſchuing b?agen ſal/naer upt-uijſenbanbe figure.
 
 
7. boehp in byie tijben beÃpiegboot be poort oftanberſintg bellenfall enbe bootbe eerſte berbattinght be 45pieg
 
met berechterhanbt banbeſchouber achterunaertg upt lichten enbe met bt ſlincker Ijanbt oock beerbigbaentaſten ſal/
 
emme be ſeloe alſoo bequamelijcken met bierechter hambt ober te merpen.
 
 
8. bot bppoo! betmeebe berbattingebt 45pieg alreebe met 'tpunt booten gebrocht/met bierechter hambt onberaen
 
###
 
beſclue ban boben ntbetunaertgbequamelijcken fal laten ſinthen/omne # be 19oogte/ofte
 
anbetſintg te paſſeren.
 
-
 
 
-
 
 
#
 
 
2... bot bnbebetbemael
 
be 45pſtabtquameliicken
 
bellen/beſelbeinbenrechtenarmupt-geſtreckt
 
enbebenſtincken
 
elleboge tegens
 
be heupe baſt ſetten ſal/gelijck'tſelbeaenbe3figure
 
# 3ijnbemelbatte
 
batten/
 
- 1o. Boefjn oock in bºie tijben ſijn 45pieg toeberom ſalneber-ſetten: "Doo! eerſt ſalijn/beret
 
3ijnbe/beſclue
 
latenneber ſincken.
 
?
 
ijp/
 
ijterijambt aen'tepnbe log
 
p
 
 
11- opb'eerbe
 
boebpboot
 
be timeebe-mael be &öpieg
 
hambtſallaten neber-ſintken/om alſoobeſtlbe met berechter
 
banbt
 
te ſetten,
 
p inbeſſincket ſja
 
 
#oe bpbootbeberbe-maelbeA5piegbeſeloe
 
inbt rechte
 
hambt
 
tegeng ben geupm/alg
 
bo
 
eſepbti
 
ten12.bottſjoubenſal/ommebequamelijcker
 
alſoote
 
regieren.
 
upm/algbooten
 
geſepbtig/neffengbenretje
 
 
#:inbeſlincker
 
Jººij, intimtetijbenſ
 
épitsſlepenſall
 
bitsbettmeebt
 
moet bpboot eerſti beſclusachter maertsupt/enbeboortnaerts
 
obet
 
hanbtſinckeninlaten/
 
omme alſoo met
 
taecken/enbe alſoote ſlepen.
 
ſjerbattingſje beſchut beguamelijckaen 'tpunt tegje
 
--
 
 
b
 
 
Z
 
 
# #ºot ºpbtºpſtaal ſlepenbebithtaen'tpuntbatten enbebaaghenſal/ ente met berechte hambt onberatnb
 
# ban'táthilt bouben moet/ op bat het felbeatnbs dinrker 3ijbeoork gijenoerij #bt ſlincker #
 
2
 
 
1s, bot
 

Revision as of 18:47, 1 June 2020

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke afbeeldinge, belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is, in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwÿsinghe by Cÿffer-ghetal op elcke Figure vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.