Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
 
(8 intermediate revisions by one other user not shown)
Page statusPage status
-
Problematic
+
Proofread
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
<section begin="top"/>'''Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke afbeeldinge,''' belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is, in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwÿsinghe by Cÿffer-ghetal op elcke Figure vervolghende corresponderende is.<section end="top"/>
+
<section begin="top"/>'''Korte onderwijsinge op de Figuerlijcke afbeeldinge /''' belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is / in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke Figure vervolghende corresponderende is.<section end="top"/>
  
<section begin="1a"/>''Schilt-dragher.''<section end="1a"/>
+
<section begin="1"/>''Schilt-dragher.''
  
Neº
+
'''I'''n't exerceren van 't Schilt met de Spies / wordt een Soldaet eerstelijcken ghewesen / hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies / het Schilt achter sich wel houden ende dragen sal / als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen / ende de spies neffens den rechten voet setten / den arm niet uytgestreck / maer geboghen / omme bequamelijck int sluyten vande ghelederen / de Spies neffens zijn zijde te voegen.<section end="1"/>
  
&#
+
<section begin="2"/> 2. Hoe hy voor de eerste hervattinge / de Spies inde rechte hande hebbende / dezelfde tegens den Duym een weynigh sal laten over-vallen / ende veerdichlijck dezelfde met de slincke handt dicht onder de recht handt aen-vatten moet / gelijck dese figure uyt-wijst.<section end="2"/>
Z
 
  
##
+
<section begin="3"/> 3. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies met de slincke handt naer vooren brenge(n) / ende met de rechter handt dselve achterwaerts aenvatten sal / om de Spies alsoo bequamelijck op de schouder te leggen.<section end="3"/>
|
 
  
LA -
+
<section begin="4"/> 4. Hoe hy de Spies schuyns dragen sal / omme bequamelijck dicht op malkanderen te marcheren / ten eynde d'een den anderen met het punct niet en beschadige.<section end="4"/>
  
VW-AG
+
<section begin="5"/> 5. Hoe hy int marcheren op het bequaemste het Schilt veerdichlijcken vanden rugge voor 't lijf brengen / ende tot de Spies ghereet maecken sal: te weten / int versetten vanden slincker voet / ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.<section end="5"/>
  
A
+
<section begin="6"/> 6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden / de Spies wederomme op de schouder leggen ende schuins dragen sal / naer uyt / wijsen vande Figure.<section end="6"/>
  
W (Z7
+
<section begin="7"/> 7. Hoe hy in drie tijden de Spies voor de Poort oft andersints vellen sal / ende voorde eerste hervattinghe de Spies met de rechter handt vande Schouder achterwaerts uyt lichten ende met de slincker handt oock veerdigh aantasten sal / omme deselve alsoo bequamelijcken met die rechter hande over te werpen. <section end="7"/>
  
NCruw A-
+
<section begin="8"/> 8. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies alreede met 'tpunt vooren gebrocht / met die rechter handt onder aen 'teynde vatten sal / ende deselve van boven nederwaerts bequamelijcken sal laten sincken / omme alsoo door de Poorte / ofte andersints te passeren.<section end="8"/>
  
(S)
+
<section begin="9"/> 9. Hoe hy de derdemael de Spies bequamelijcken vellen / deselve inden rechten arm uyt-gestreckt zijnde wel vatten / ende den slincken Elleboge tegens de heupe vast setten sal / gelijck 'tselve aende Figure aen-gewesen wordt.<section end="9"/>
#
 
  
Sjºy!
+
<section begin="10"/> 10. Hoe hy oock in drie tijden sijn Spies wederom sal neder-setten: Door eerst sal hy / de rechter handt aen 'teynde los zijnde / deselve laten neder-sincken.<section end="10"/>
l
 
  
%235
+
<section begin="11"/> 11. Hoe hy voor de tweede-mael de Spies inde slincker handt sal laten neder-sincken / om alsoo deselve met de rechter handt op d'eerde te setten. <section end="11"/>
  
32't ererteren ban'tſºothilt met beſepieg / mobt een ſoolbaet eerſtelijchen
+
<section begin="12"/> 12. Hoe hy voorde derde-mael de Spies inde rechte handt tegens den Duym / als vooren geseydt is / neffens den rechten voet houden sal / omme bequamelijcker deselve alsoo te regieren. <section end="12"/>
gijemtſen/boefjnſtil-ſtaenbe in openingennet bt ápieg/het 5thilt achter ſich unelbouben enbe
 
b?agen ſal/alg te meten: kººp en ſal het Étijilt anberg niet algop ben ruggehangen/enbe beſpieg
 
neffeng ben rechten boetſetten/benarin niet uptgeſtreckt/inaer gijebogſjen/omme bequamelijck
 
int ſupten banbe gheleberen/be ápiegneffeng ſijn 3ijbe te borgen.
 
  
2, boefjn boot be eerſte herbattinge/be 5pieginbe rechte hambt hebbenbelbeſclfde tegeng
+
<section begin="13"/> 13. Hoe hy in twee tijden sijn Spies slepen? sal / dies moet hy voor eerst deselve achter-waertsuyt / ende voorwaerts over inde slincker handt sincken laten / omme alsoo met de tweede hervattinghe deselve bequamelijck aen 'tpunt te gheraecken / ende alsoo te slepen?. <section end="13"/>
  
# » beneumintentmennigh fallaten ober-ballen/ ente beerbitblijtk beſclfbe met beſlincke banot
+
<section begin="14"/> 14. Hoe hy de Spies al slepende dicht aen 'tpunt vatten ende draghen sal / ende met de rechte handt onder aen den rechter kandt van 't Schilt houden moet / op dat het selve aende slincker zijde oock ghenoech teghen de slincker schouder rusten mach. <section end="14"/>
  
S#
+
A 15. Hoe
 
 
bicht onbet berechte ſjanbt aen-batten moet/gelijck beſe figure tipt-lmijſt,
 
 
 
3. bot bnboo! betutebt beruattingt bt 5pieg met beſlinthe hambtnaerbooten brengt/enbeniet berechterhanbt
 
beſeltje achterinaertgaenbatten ſalom be 5pieg alſoo bequannelijtk op beſchouber te leggen,
 
 
 
4. bot bp be 45piegſchunng b?agenfal/omme bequamelijck bicht op malkanberen te marcheren/ten tpm.be been ben
 
anbeten met het puntt niet en beſchabige.
 
 
 
s: boeijpint marcheren op het bequaemſte het 5thilt beerbichlickenbanbenrugge boon'tlijf brengen) enbe tot be
 
âpieg ghereetmaeckenſal: te meten/int berſetten banden ſlinckerboet t enbe int ſmanen banbeſlincke ſchouberſalijn
 
het 5thilt naet booten toe ſchieten,
 
 
 
6. boehnſtinſſincker hambt tuſſchen ben tien ban'tAbchilt boot'tlijfhouben/begpieg meberomme op beſchouber
 
leggen en beſchuing b?agen ſal/naer upt-uijſenbanbe figure.
 
 
 
7. boehp in byie tijben beÃpiegboot be poort oftanberſintg bellenfall enbe bootbe eerſte berbattinght be 45pieg
 
met berechterhanbt banbeſchouber achterunaertg upt lichten enbe met bt ſlincker Ijanbt oock beerbigbaentaſten ſal/
 
emme be ſeloe alſoo bequamelijcken met bierechter hambt ober te merpen.
 
 
 
8. bot bppoo! betmeebe berbattingebt 45pieg alreebe met 'tpunt booten gebrocht/met bierechter hambt onberaen
 
###
 
beſclue ban boben ntbetunaertgbequamelijcken fal laten ſinthen/omne # be 19oogte/ofte
 
anbetſintg te paſſeren.
 
-
 
 
 
-
 
 
 
#
 
 
 
2... bot bnbebetbemael
 
be 45pſtabtquameliicken
 
bellen/beſelbeinbenrechtenarmupt-geſtreckt
 
enbebenſtincken
 
elleboge tegens
 
be heupe baſt ſetten ſal/gelijck'tſelbeaenbe3figure
 
# 3ijnbemelbatte
 
batten/
 
- 1o. Boefjn oock in bºie tijben ſijn 45pieg toeberom ſalneber-ſetten: "Doo! eerſt ſalijn/beret
 
3ijnbe/beſclue
 
latenneber ſincken.
 
?
 
ijp/
 
ijterijambt aen'tepnbe log
 
p
 
 
 
11- opb'eerbe
 
boebpboot
 
be timeebe-mael be &öpieg
 
hambtſallaten neber-ſintken/om alſoobeſtlbe met berechter
 
banbt
 
te ſetten,
 
p inbeſſincket ſja
 
 
 
#oe bpbootbeberbe-maelbeA5piegbeſeloe
 
inbt rechte
 
hambt
 
tegeng ben geupm/alg
 
bo
 
eſepbti
 
ten12.bottſjoubenſal/ommebequamelijcker
 
alſoote
 
regieren.
 
upm/algbooten
 
geſepbtig/neffengbenretje
 
 
 
#:inbeſlincker
 
Jººij, intimtetijbenſ
 
épitsſlepenſall
 
bitsbettmeebt
 
moet bpboot eerſti beſclusachter maertsupt/enbeboortnaerts
 
obet
 
hanbtſinckeninlaten/
 
omme alſoo met
 
taecken/enbe alſoote ſlepen.
 
ſjerbattingſje beſchut beguamelijckaen 'tpunt tegje
 
--
 
 
 
b
 
 
 
Z
 
 
 
# #ºot ºpbtºpſtaal ſlepenbebithtaen'tpuntbatten enbebaaghenſal/ ente met berechte hambt onberatnb
 
# ban'táthilt bouben moet/ op bat het felbeatnbs dinrker 3ijbeoork gijenoerij #bt ſlincker #
 
2
 
 
 
1s, bot
 

Latest revision as of 22:18, 10 June 2020

This page has been proofread, but needs to be validated.


Korte onderwijsinge op de Figuerlijcke afbeeldinge / belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is / in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwijsinghe by Cijffer-ghetal op elcke Figure vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.

In't exerceren van 't Schilt met de Spies / wordt een Soldaet eerstelijcken ghewesen / hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies / het Schilt achter sich wel houden ende dragen sal / als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen / ende de spies neffens den rechten voet setten / den arm niet uytgestreck / maer geboghen / omme bequamelijck int sluyten vande ghelederen / de Spies neffens zijn zijde te voegen.

2. Hoe hy voor de eerste hervattinge / de Spies inde rechte hande hebbende / dezelfde tegens den Duym een weynigh sal laten over-vallen / ende veerdichlijck dezelfde met de slincke handt dicht onder de recht handt aen-vatten moet / gelijck dese figure uyt-wijst.

3. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies met de slincke handt naer vooren brenge(n) / ende met de rechter handt dselve achterwaerts aenvatten sal / om de Spies alsoo bequamelijck op de schouder te leggen.

4. Hoe hy de Spies schuyns dragen sal / omme bequamelijck dicht op malkanderen te marcheren / ten eynde d'een den anderen met het punct niet en beschadige.

5. Hoe hy int marcheren op het bequaemste het Schilt veerdichlijcken vanden rugge voor 't lijf brengen / ende tot de Spies ghereet maecken sal: te weten / int versetten vanden slincker voet / ende int swapen vande slincke schouder sal hy het SChilt naer vooren toe schieten.

6. Hoe hy sijn slincker handt tusschen den riem van 't Schilt voor 't lijf houden / de Spies wederomme op de schouder leggen ende schuins dragen sal / naer uyt / wijsen vande Figure.

7. Hoe hy in drie tijden de Spies voor de Poort oft andersints vellen sal / ende voorde eerste hervattinghe de Spies met de rechter handt vande Schouder achterwaerts uyt lichten ende met de slincker handt oock veerdigh aantasten sal / omme deselve alsoo bequamelijcken met die rechter hande over te werpen.

8. Hoe hy voor de tweede hervattinge de Spies alreede met 'tpunt vooren gebrocht / met die rechter handt onder aen 'teynde vatten sal / ende deselve van boven nederwaerts bequamelijcken sal laten sincken / omme alsoo door de Poorte / ofte andersints te passeren.

9. Hoe hy de derdemael de Spies bequamelijcken vellen / deselve inden rechten arm uyt-gestreckt zijnde wel vatten / ende den slincken Elleboge tegens de heupe vast setten sal / gelijck 'tselve aende Figure aen-gewesen wordt.

10. Hoe hy oock in drie tijden sijn Spies wederom sal neder-setten: Door eerst sal hy / de rechter handt aen 'teynde los zijnde / deselve laten neder-sincken.

11. Hoe hy voor de tweede-mael de Spies inde slincker handt sal laten neder-sincken / om alsoo deselve met de rechter handt op d'eerde te setten.

12. Hoe hy voorde derde-mael de Spies inde rechte handt tegens den Duym / als vooren geseydt is / neffens den rechten voet houden sal / omme bequamelijcker deselve alsoo te regieren.

13. Hoe hy in twee tijden sijn Spies slepen? sal / dies moet hy voor eerst deselve achter-waertsuyt / ende voorwaerts over inde slincker handt sincken laten / omme alsoo met de tweede hervattinghe deselve bequamelijck aen 'tpunt te gheraecken / ende alsoo te slepen?.

14. Hoe hy de Spies al slepende dicht aen 'tpunt vatten ende draghen sal / ende met de rechte handt onder aen den rechter kandt van 't Schilt houden moet / op dat het selve aende slincker zijde oock ghenoech teghen de slincker schouder rusten mach.

A 15. Hoe