Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/14

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Aldus sullen in dese nieuwe NASSAVSGE WAPEN-HANDELINGHE, de onervaren Soldaten
bequamelicken konnen onderwesen werden ende gheoeffent: ende achtervolghende dese ordre ende instructie van
sijne Princel. (Prinecelicke) Excell. (Excellentie) sullen deselfde veerdichlicken de Wapenen konnen handelen/ ende konstelick daer mede omgaen.
Wat aengaet de veranderinghe van wapenen/ soo salmen eerstelicken weten/ dat De Soldaten met de Schilden
sijn gherepresenteert met SChilden/Corseletten sonder Tachetten?/ met Moerlioens?/ Spiessen/ ende korte stijve Rappie-
ren ofte Pidarmen neffens de sijde hanghende/sonder span-riem/ om deselvighe alsoo in tijde van noodt te gebruycken.
Want als sy in de ghelederen van haere partije zijn/ende de SPiesen deur de lenckte onbequaem sijn om te handelen/
sullen dan de selve quiterende/ haer Schilden met het voorschreven Sijdt-gheweer veerdichlicken aentasten/om daer-
mede haer selven voor alle ongheval/ soo veel het moghelicken is/ te beschermen/ ende hare vyanden te krencken.

Ten tweeden

Wenschende hier mede

Aenmerckinghe van de Woorden

Ten tweeden

Da hurt gegen hurte dringet.