Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/14"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
(Blanked the page)
Tag: Blanking
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
 +
<section begin="1"/>Aldus sullen in dese nieuwe '''NASSAVSGE WAPEN-HANDELINGHE''', de onervaren Soldaten<br>
 +
bequamelicken konnen onderwesen werden ende gheoeffent: ende achtervolghende dese ordre ende instructie van<br>
 +
sijne Princel. (Prinecelicke) Excell. (Excellentie) sullen deselfde veerdichlicken de Wapenen konnen handelen/ ende konstelick daer mede omgaen.<br>
 +
Wat aengaet de veranderinghe van wapenen/ soo salmen eerstelicken weten/ dat ''De Soldaten met de Schilden''<br>
 +
sijn gherepresenteert met SChilden/Corseletten sonder Tachetten?/ met Moerlioens?/ Spiessen/ ende korte stijve Rappie-<br>
 +
ren ofte Pidarmen neffens de sijde hanghende/sonder span-riem/ om deselvighe alsoo in tijde van noodt te gebruycken.<br>
 +
Want als sy in de ghelederen van haere partije zijn/ende de SPiesen deur de lenckte onbequaem sijn om te handelen/<br>
 +
sullen dan de selve quiterende/ haer Schilden met het voorschreven Sijdt-gheweer veerdichlicken aentasten/om daer-<br>
 +
mede haer selven voor alle ongheval/ soo veel het moghelicken is/ te beschermen/ ende hare vyanden te krencken.
 +
<section end="1"/>
  
 +
<section begin="2"/> Ten tweeden
 +
<section end="2"/>
 +
 +
<section begin="3"/> Wenschende hier mede
 +
<section end="3"/>
 +
 +
<section begin="4"/>  '''Aenmerckinghe van de Woorden'''
 +
<section end="4"/>
 +
 +
<section begin="5"/> Ten tweeden
 +
<section end="5"/>
 +
 +
<section begin="6"/> ''Da hurt gegen hurte dringet.''
 +
<section end="6"/>

Revision as of 10:35, 9 June 2020

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Aldus sullen in dese nieuwe NASSAVSGE WAPEN-HANDELINGHE, de onervaren Soldaten
bequamelicken konnen onderwesen werden ende gheoeffent: ende achtervolghende dese ordre ende instructie van
sijne Princel. (Prinecelicke) Excell. (Excellentie) sullen deselfde veerdichlicken de Wapenen konnen handelen/ ende konstelick daer mede omgaen.
Wat aengaet de veranderinghe van wapenen/ soo salmen eerstelicken weten/ dat De Soldaten met de Schilden
sijn gherepresenteert met SChilden/Corseletten sonder Tachetten?/ met Moerlioens?/ Spiessen/ ende korte stijve Rappie-
ren ofte Pidarmen neffens de sijde hanghende/sonder span-riem/ om deselvighe alsoo in tijde van noodt te gebruycken.
Want als sy in de ghelederen van haere partije zijn/ende de SPiesen deur de lenckte onbequaem sijn om te handelen/
sullen dan de selve quiterende/ haer Schilden met het voorschreven Sijdt-gheweer veerdichlicken aentasten/om daer-
mede haer selven voor alle ongheval/ soo veel het moghelicken is/ te beschermen/ ende hare vyanden te krencken.

Ten tweeden

Wenschende hier mede

Aenmerckinghe van de Woorden

Ten tweeden

Da hurt gegen hurte dringet.