Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/13"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
(Blanked the page)
Tag: Blanking
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
<section begin="1"/>'''Allen Lief-hebbers''' vande '''Wapen-Handelinghe''' Wenscht '''Adam van Breen''' gheluck ende voorpoet.<section end="1"/>
 
  
NT LAv 1 vs Veg er 1 vs. een oubt 5thºijberſbie bnnatong alleen ober ghtbleben íg ban alle be
 
VSSN?
 
** 3
 
AS
 
Nºg
 
 
gijene die eertijtginbe Latijnſche ſp?aeckebanbetiionnennen itrijcijf-ordeninghe enbeu3apen
 
janbelinghe gheſchreben hebben/gbetupcht/enbe beiyiſtorien ſclue gheben bunbelicken gijenorch
 
te kennen: "Dat bie uantáomen boom gheenen anderen mibbelmeeſter uannen gamtſchen aertboe
 
bem ghetnotben en 5ijn/ban boot bemackereitrijcbg-ſjanbelinghe en de geſtabige oefeninge ban
 
 
V&'D (33apenen. RBant/mat ſoube both (ſent beboognoembe2tuteur) tegijen benuenichte ber&ballen!
 
 
ZJNSHEE, het klepneenbegijeringe hoopkenbertiomepnen uptgijerecht hebben toat bochteghenbegroos
 
 
ve-sZANStrººi te booth-teuntſchen/be holte 3taliaeneneenbeljetig kennelieken/bat be #5panglaertgijaer niet
 
alleen inghetal/macroock inſterchte banlichamen te bobenginghen, Datſe oock bpber 2tfricaner bebriechlicke looſe
 
 
bepbtenberijckbommen/alsmebe bpber ºriechenkomſtenenbemuijffjepbt innen beginneniet en marrente bergelijts
 
ken. Eeghen altunelcknutenbeooybaerlickig gheumeeſt/eerſtelicht tot benoorloge bernuftige/pberigbeenbe hambt
 
 
gejonghelupben te berkieſen/enbe aen te nemen, beſclue betrecht bet tabapenen enbehanbelinge boogbeCampidocto
 
res (aſoo noemt Degetiugenbeanbert De Commandeurg oft®fficierg/algibelot-adeeſterg/int ſtuck ban Röapenen
 
gbeoefent enbeetbaren) blijtichlick te boenleetenenbe onbermijſen. De trageenbe onachtſamenaer behooren te ſtraf,
 
fen, bekloethe en de millighete lonen enbete loonen, epnbelicht ſjaer tot ſtrijdbaeremannentemaecken/enbe boot be
 
Dagbelichſtbeoefeningbegrootelickgteſtpben enbe te ſtercken: 5oo bat bact bunten int belbt niet en ſoube moghen
 
boorkomen offſp maren baer in ban te booten tijupg mel onberrechtſenbe ghetpapent tegheng alle boogballenbeſacts
 
 
## # om te ſtaen/enbeijaer te beſchermen:alg mebe berept om ben 10patibt/begnoobt3ijnbe/onbeſcij?eunts
 
 
belicht aen te taſten.
 
 
eeuwetenſchap enbehandelingheban tabapenenbaert enbt botbet een mannelicht bapperhepbt in het ſtrijden,
 
'Haiemanbt en biceſtint belotte beſtaen/toheen hp ſickbetrout thung bolkomelichen gheleert te hebben. 3inboegbert
 
bat beia)apen-oefeninghe tot het ghennepnetbelbaert in regteringhe ban 3Lanbenenbc áteben inſomberhept bod,
 
 
berlickigenbe boorſpoet in't ºorlogſje beroonſaeckt: 93eerbet ſal een 13elbt-Oberſte uptrechten met mepnirij erbij,
 
ren #olbaten/ban met een gantſtbijeerlegher ban onbebytben bolck. Dit hebben be frietken/enbe inſomberljepbt be
 
1äomepnen met gijeſten enbegbenierckt/met andere ble ſjaet gijebolgijt/embt baet bp gijeen klepnen baet gijcbonbelt
 
ij ebben.
 
apaerom het niet ſomber rebenig/bat ben geoorluchtighen enbe booth-gijebogen tooſt MAV RITS VAN
 
-
 
 
NASSAV, beſchooth-noobige tabapen-konſt/nuniet luttelberballen3ijnbe enbe inklepnachtinghe gekomen met
 
eenenſonberlinghenpuer enbeluſt opghebeurt heeft eñ gijebanothaeft: De ſclfue niet fijn 19,intelithe #otubien/barij
 
enbe nacht niet ruſtenbe/bereerenbe enbeſtaerij uermeerenbemet beelnleume inventien/enoe niet min noobtglje,ban
 
luernuftighe partijcken &Soo batſeteghenuuoonbich hier te ſlanbe ſoo untnemenbeig enbeholmaeckt/alg bn eenige
 
 
itrijchg-&#nerſtenter merelntſouben konnen gebonden merben tabaerboot ootkfijne borſtelirke 45enabebp alle upt
 
 
heemſche printen outtgantſthCiniſtenrückſiaeoothbaertunten in buſonbere grootachtinghe en merinoriberinghe
 
is gbekomen. 45ijnbe begbeheele wereldt/baerſijn logintel Cºrtell kloethe Oorloghg-baben eenichſing bekent 3ijnt
 
eenſtemmich in ben loft bie ben 65rootenſbertoth ban 4Denetien/enbebe #oerenttept fijne loonſt. 45en, toeſchrijft:hent
 
noemenbe/ Den grootſten Capitain van ſijnen tijdt.
 
-
 
 
weerhalten om mijne ghentgentbepbt enbe banckbaethembt iegeng ſoo tenen tooorluchtighen132inte te betoo,
 
menſhebbe ich tot boot-plantinghe man beſt nieuïne NAS SAV SCHE WAPEN - HANDELIN GE, alle be
 
POSTV REN ban 5thilutiábpieg/13appier/Cargegeñ bootgalle behoorlicſte mapenen enbe ghelueernaert lea
 
 
ben afgebeelntenbeten boogſchijnghebracht alſooſijn 123intel.&#rtell tegenuuoonbelicht beſcluc onder de Compagnie
 
ban ſijne ſlijf-macht boet onberhouben. De uurlcke op. Dat alle Capitainen enbe Crijcbg-lupben niet alleen bermacca
 
 
kelick om aen te ſchoumen/ maer oock blenſtich om nae te bolghen mochtenueſenſ ſoo bcbbe itlt be rebenen ban
 
be felbeinbe Korte boch noobigbe Ondervvijſinghe baer ſtijnftelickmillen bpboegbent enbe beſtomme beelden botn
 
ſpeechen. tabat tijbennan bernattingbenimatuuoogbenuan beurle De #olbaten hier in maer te nemen hebben/moibt
 
Daer bupbelicken uptghebzucht/enbe met cijfer ghetal/ban de eerſte figuppe tot be latſte toe/berbolgengaengemeſen,
 
2 Ibtig
 

Revision as of 20:46, 1 June 2020

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.